Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 31/10/2014 - 11:12:31 AM

Quyết định số 2735/QĐ-NNH ngày 30/10/2014 về việc phân công công tác của Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:  2735   /QĐ-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    30   tháng  10  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Giám đốc Học viện

và các Phó Giám đốc Học viện

______________________________

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đảng ủy Học viện ngày 26 tháng 8 năm 2014 về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện

            1. Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước Hội đồng Học viện và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Học viện được quy định tại Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            2. Giám đốc Học viện (sau đây gọi là Giám đốc) phân công các Phó Giám đốc Học viện (sau đây gọi là Phó Giám đốc) giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực và đơn vị theo Điều 2 của quyết định này để chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên. Ngoài ra, các Phó Giám đốc còn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc giao.

            3. Trong trường hợp có những ý kiến còn chưa đồng thuận trong Ban Giám đốc thì ý kiến, quyết định của Giám đốc không trái với các quy định pháp luật hiện hành là ý kiến, quyết định cuối cùng, các Phó Giám đốc có trách nhiệm phải chấp hành và thực hiện, nhưng vẫn có quyền bảo lưu ý kiến của riêng mình.

            4. Các Phó Giám đốc làm việc theo Điều 38 của Điều lệ trường đại học, Điều 11 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thay mặt Giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình trong các lĩnh vực, đơn vị được Giám đốc phân công phụ trách. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng và phức tạp thì phải xin ý kiến Giám đốc trước khi quyết định. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực, đơn vị do Phó Giám đốc khác hoặc Giám đốc phụ trách, các Phó Giám đốc cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết. Trường hợp các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc quyết định.

            Giám đốc có thể có quyết định phủ nhận các quyết định trước đó của Phó Giám đốc Thường trực hoặc Phó Giám đốc được uỷ quyền.

            5. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban để các Phó Giám đốc báo cáo công việc chỉ đạo, kết quả thực hiện và các công tác khác mà Giám đốc thấy cần trao đổi tập thể.

            Phó Giám đốc chủ động tổ chức họp giao ban chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

            6. Trong các Phó Giám đốc có một Phó Giám đốc Thường trực, giúp Giám đốc giải quyết và điều hành các công việc hàng ngày của Học viện; thay mặt Giám đốc trong công tác đối nội và đối ngoại khi Giám đốc đi vắng.

Phó Giám đốc Thường trực không được ủy quyền cho người khác.

Phó Giám đốc Thường trực báo cáo thường xuyên, ít nhất là 1 lần/tuần, cho Giám đốc về những công việc mình đã giải quyết, điều hành trong tuần.

Khi cần thiết, Giám đốc uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Giám đốc không phải là Phó Giám đốc Thường trực giải quyết, điều hành một số công việc hay lĩnh vực công tác.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Giám đốc, các Phó Giám đốc

1. Giám đốc Trần Đức Viên

            a) Phụ trách chiến lược và kế hoạch phát triển Học viện, công tác tổ chức cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, thiết bị và đất đai.

            b) Khi cần thiết, Giám đốc có thể trực tiếp giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách của các Phó Giám đốc mà không cần thông báo trước; nhưng sau đó cần thông báo lại cho Phó Giám đốc biết để theo dõi được đầy đủ hơn lĩnh vực mình quản lý.

            c) Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Trung tâm Sinh thái nông nghiệp.

d) Chủ tài khoản số 1.

2. Phó Giám đốc Thường trực Nguyễn Tất Cảnh 

a) Thay mặt Giám đốc điều hành và giải quyết các công việc hàng ngày của Học viện; chịu trách nhiệm về các mặt công tác, các hoạt động của Học viện khi Giám đốc đi vắng;

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, thanh tra, mạng máy tính/cổng thông tin điện tử, công tác công đoàn, khoa học công nghệ, xuất bản, thư viện, tạp chí, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quản lý chung các viện, trung tâm.

b) Phụ trách các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Lý luận chính trị và Xã hội, Cơ Điện, Công nghệ thông tin.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Thanh tra, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của. 

- Tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Các viện, trung tâm: Phụ trách trực tiếp Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp sinh thái á nhiệt đới tại Sapa, Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện, Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe.

c) Chủ tài khoản số 2, được quyết định và ký các hợp đồng, thanh quyết toán các khoản thu, chi có giá trị đến 200.000.000 đồng (VND).

3. Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Trạch

            a) Chịu trách nhiệm với Giám đốc và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo sau đại học, giáo trình, thể thao, y tế, ngoại ngữ, quân sự, và các công tác, công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc.

b) Phụ trách các đơn vị/tổ chức:

- Các Khoa: Kinh tế và Phát triển nông thôn, Kế toán và Quản trị kinh doanh, Sư phạm và Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Trạm Y tế, Trung tâm Dịch vụ Trường học.

- Các viện, trung tâm: Viện Kinh tế và Phát triển, Trung tâm Ngoại ngữ Học viện Nông nghiệp.

- Ban Chỉ huy quân sự Học viện.

c) Được quyết định và ký các văn bản hợp đồng, chứng từ thanh, quyết toán, các khoản thu, chi có giá trị đến 100.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách.

            4. Phó Giám đốc Phạm Văn Cường

            a) Chịu trách nhiệm với Giám đốc và trực tiếp chỉ đạo chung về công tác đào tạo đại học, đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên, và các công tác, công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc.

b) Phụ trách các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Nông học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý đất đai, Môi trường.

- Các ban chức năng và tương đương: Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

- Các viện, trung tâm: Trung tâm Bệnh cây nhiệt đới, Viện nghiên cứu phát triển cây trồng, Viện Sinh học nông nghiệp, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn gen cây trồng, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên đất và môi trường, Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường.

- Các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện, Hội Sinh viên Học viện.

c) Được quyết định và ký các văn bản hợp đồng, chứng từ thanh, quyết toán, các khoản thu, chi có giá trị đến 100.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách.

5. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Lan

            a) Chịu trách nhiệm với Giám đốc và trực tiếp chỉ đạo chung về công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại, nội chính, dịch vụ xã hội, và các công tác, công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc.

b) Phụ trách các đơn vị/tổ chức:

            - Các Khoa: Thú y, Chăn nuôi, Nuôi trồng Thuỷ sản,

            - Các ban chức năng và tương đương: Văn phòng Học viện, Hợp tác quốc tế.

            - Các viện, trung tâm, công ty: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ khoa học nông nghiệp I, Viện Đào tạo và Phát triển quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu liên ngành Phát triển nông thôn.

            - Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

c) Được quyết định và ký các văn bản hợp đồng, chứng từ thanh, quyết toán, các khoản thu, chi có giá trị đến 100.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1209/QĐ-NNH ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Giám đốc Học viện, các Phó Giám đốc Học viện, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ NN và PTNT (để b/c);

- Lưu: VT,TC,LT(7).

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

 

 

 

Quyết định số 2735/QĐ-HVN ngày 30/10/2014

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1092 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1940 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2445 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn