Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 01/09/2017 - 10:36:47 AM

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆTNAM

—————————

Số:   3545 /QĐ-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày  01   tháng  9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công công tác đối với Giám đốc Học viện

và các Phó Giám đốc Học viện

______________________________

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

 Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quyết định số 5109/QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê chuẩn chức danh Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-HVN ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ biên bản họp giao ban Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 28 tháng 6 năm 2017;

            Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc  Học viện và Phó Giám đốc Học viện

1. Giám đốc Học viện (sau đây gọi chung là Giám đốc) chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước Hội đồng Học viện và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình; chỉ đạo toàn diện công tác của Học viện; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ của Giám đốc Học viện được quy định tại Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            2. Phó Giám đốc Học viện (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc) có trách nhiệm giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc trước khi xử lý, quyết định. Ngoài ra, các Phó Giám đốc còn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc giao.

            3. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc được giao theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác vắng mặt, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc giao Phó Giám đốc khác chỉ đạo xử lý công việc sau đó thông báo lại kết quả làm việc.

            Phó Giám đốc có trách nhiệm giải quyết các công việc do Giám đốc phân công và  thực hiện các quyết định của Giám đốc.

            Phó Giám đốc có trách nhiệm và được ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công chỉ đạo, giải quyết và các văn bản do Giám đốc phân công sau đó Văn phòng Học viện báo cáo lại Giám đốc trong ngày.

            Phó Giám đốc chủ động tổ chức họp giao ban chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

            Trong những trường hợp cần thiết, Giám đốc có thể ra quyết định phân công lại hoặc điều chuyển các lĩnh vực, công tác của các Phó Giám đốc. 

4. Giám đốc có thể phân công một Phó Giám đốc làm nhiệm vụ thường trực để giúp Giám đốc giải quyết và điều hành các công việc chung của Học viện theo chương trình công tác của Học viện và theo yêu cầu chỉ đạo của Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt tại cơ quan.

Phó Giám đốc làm nhiệm vụ thường trực không được ủy quyền cho người khác. Phó Giám đốc làm nhiệm vụ thường trực báo cáo thường xuyên, ít nhất là 1 lần/tuần cho Giám đốc về những công việc mình đã giải quyết, điều hành trong tuần.

Giám đốc có thể uỷ quyền bằng văn bản cho 01 Phó Giám đốc thay mặt giải quyết, điều hành một số công việc hay lĩnh vực công tác khi vắng mặt tại cơ quan.

5. Định kỳ 2 tuần hoặc khi cần thiết, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban để các Phó Giám đốc báo cáo công việc chỉ đạo, kết quả thực hiện các công việc được giao và để Giám đốc thông báo, triển khai, phân công các công việc cần thiết khác. Hàng tuần các Phó Giám đốc báo cáo lịch công tác của mình cho Giám đốc. Hàng quý các Phó Giám đốc cần báo cáo kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện công việc trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

            6. Các Phó Giám đốc có trách nhiệm chấp hành, thực hiện các quyết định và các nhiệm vụ phân công của Giám đốc. Giám đốc có thể quyết định phủ nhận các quyết định trước đó của các Phó Giám đốc.

7. Khi cần thiết, Giám đốc có thể trực tiếp giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách của các Phó Giám đốc mà không cần thông báo trước; nhưng sau đó nên thông báo lại cho Phó Giám đốc biết để theo dõi.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Học viện

1. Giám đốc Nguyễn Thị Lan

            a) Lĩnh vực công tác: Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Học viện, chỉ đạo chiến lược phát triển và kế hoạch chung của Học viện, công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quyết định giao và thu hồi quyền sử dụng đất đai của Học viện, hợp tác quốc tế, đối ngoại và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

            b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

            - Các khoa: Thú y.

            - Các ban chức năng và tương đương: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Ban Hợp tác quốc tế.

            - Các viện, trung tâm, công ty: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, Trung tâm Giáo dục trải nghiệm nông trang xanh, Trung tâm Chuyên gia.

            c) Chủ tài khoản số 1.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Tất Cảnh                         

a) Lĩnh vực công tác: Phụ trách lĩnh vực chính trị - tư tưởng, một số công việc liên quan đến công tác nội vụ, bao gồm: hành chính, pháp chế, thanh tra (bao gồm cả giải quyết khiếu nại, tố cáo,...), quốc phòng - an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, văn hóa, thể thao, y tế - sức khỏe, giám sát kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng đất đai của Học viện, bảo vệ, cảnh quan môi trường, công tác học sinh - sinh viên, công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên), quan hệ với địa bàn nơi Học viện có trụ sở chính, phát ngôn của Học viện và một số công tác khác do Giám đốc Học viện phân công.

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Cơ Điện, Quản lý đất đai, Môi trường, Giáo dục quốc phòng.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Thanh tra, Văn phòng Học viện, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trạm Y tế, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, Trung tâm Tư vấn việc làm và Hỗ trợ sinh viên.

- Các viện, trung tâm: Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp sinh thái á nhiệt đới, Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên đất và môi trường, Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường.

- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện, Hội Sinh viên Học viện.

- Ban Chỉ huy quân sự Học viện.

c) Được ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và duyệt chi các khoản mà nội dung, khối lượng và định mức đã được quy định trong Quy định Quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ hoặc dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có giá trị đến 500.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Trạch

a) Lĩnh vực công tác: Phụ trách lĩnh vực đào tạo (tuyển sinh, dạy và học, khảo thí) của các bậc học, các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết) và các hình thức đào tạo khác (như đào tạo ngoại ngữ, đào tạo quốc tế), thư viện, xuất bản, giáo trình, tạp chí và một số công tác khác do Giám đốc Học viện phân công.

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các Khoa: Lý luận chính trị và Xã hội, Kinh tế và Phát triển nông thôn, Kế toán và Quản trị kinh doanh, Sư phạm và Ngoại ngữ, Thủy sản, Chăn nuôi.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp,

- Các viện, trung tâm: Viện Kinh tế và Phát triển, Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực.

c) Được ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và duyệt chi các khoản mà nội dung, khối lượng và định mức đã được quy định trong Quy định Quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ hoặc dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có giá trị đến 500.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

            4. Phó Giám đốc Phạm Văn Cường

            a) Lĩnh vực công tác: Phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết địa phương, công tác đảm bảo chất lượng, đào tạo kỹ năng mềm, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, website Học viện, quảng bá hình ảnh Học viện, quản lý chung các viện, trung tâm, các dịch vụ xã hội và một số công tác khác do Giám đốc Học viện phân công.

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Nông học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

- Các viện, trung tâm: Viện nghiên cứu phát triển cây trồng, Viện Sinh học nông nghiệp, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn gen cây trồng, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề, Trung tâm Sinh thái nông nghiệp, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm.

c) Được ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và duyệt chi các khoản mà nội dung, khối lượng và định mức đã được quy định trong Quy định Quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ hoặc dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có giá trị đến 500.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

d) Chủ tài khoản số 2. Được ký duyệt thanh, quyết toán các khoản thu, chi có giá trị dưới 500.000.000 đồng (VND) hoặc được Giám đốc ủy quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Giám đốc và các Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                         

- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);

- Hội đồng Học viện (để b/c);

 - Lưu VT, TCCB,LT(50).

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/9/2017

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn