Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 9/4/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 19/12/2015 - 9:56:10 PM

Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 18/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG BỘ HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số:  05  - KH/ĐU

V/v: Hướng dẫn thực hiện

quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

 

                        Kính gửi:           - Bí thư Chi bộ;

                                                - Trưởng đơn vị trong Học viện.

 

            Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BCHTW ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 608-HD/BCS ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Pát triển nông thôn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            Thực hiện Nghị quyết phiên họp Đảng ủy ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Đảng uỷ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện hướng dẫn các Khoa, Phòng/Ban, Viện/Trung tâm, Công ty, Nhà Xuất bản (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021 của đơn vị và giới thiệu Quy hoạch các chức danh lãnh đạo Học viện giai đoạn 2016 - 2021 như sau:

            I. Chức vụ và tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

            1. Về chức vụ quy hoạch

            1.1. Đối với Học viện:

            Giới thiệu các cán bộ có thể đảm nhận chức vụ Giám đốc Học viện, các Phó Giám đốc Học viện.

            1.2. Đối với các đơn vị thuộc Học viện:

            a) Đối với các khoa:

            Quy hoạch các chức vụ Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn/đơn vị thuộc khoa.

            b) Đối với các phòng/ban chức năng, viện/trung tâm, Nhà Xuất bản và Công ty:

            Quy hoạch các chức vụ Trưởng đơn vị và các Phó Trưởng đơn vị. Riêng Nhà Xuất bản còn quy hoạch chức vụ Tổng biên tập và Phó tổng biên tập.

            2. Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý

            Tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đăng tải trên website của Học viện và Ban Tổ chức cán bộ) và các quy định hiện hành khác liên quan.

            II. Rà soát, bổ sung và xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021:

            Trên cơ sở kết quả quy hoạch năm 2014 của các đơn vị đã báo cáo Học viện, các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch gồm:

            1. Rà soát:

            a) Tiếp tục quy hoạch: Những cán bộ đã có trong quy hoạch còn đủ tuổi để bổ nhiệm lần đầu, tiếp tục có triển vọng và đủ tín nhiệm.

            b) Đưa ra khỏi quy hoạch (nếu có): Những cán bộ đã có trong quy hoạch nhưng không đủ độ tuổi bổ nhiệm lần đầu hoặc không còn đủ tiêu chuẩn quy hoạch.

            2. Bổ sung (nếu có): Những cán bộ đã có trong quy hoạch nhưng được đề nghị quy hoạch chức vụ cao hơn chức vụ đã quy hoạch.

            3. Cán bộ quy hoạch lần đầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021 ít nhất phải đủ tuổi công tác trọn giai đoạn 2016 - 2021: Nam sinh từ 1961, nữ sinh 1966 trở lại đây, ưu tiên quy hoạch cán bộ nữ. Cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển chưa là đảng viên.

            4. Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bsung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của khóa mới.

            5. Phải quy hoạch tối thiểu 02 người và không quá 04 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh; không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh.

            III. Quy trình rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch:

            1. Chuẩn bị:

            Bí thư chi bộ và Trưởng đơn vị có trách nhiệm:

            a) Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ trong đơn vị về chất lượng, số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, độ tuổi, cán bộ nữ, để đề xuất danh sách nhân sự báo cáo tập thể lãnh đạo đơn vị cho ý kiến trước khi tiến hành các bước dưới đây.

            b) Đánh giá cán bộ được giới thiệu (bằng văn bản) theo nội dung: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; Năng lực thực tiễn; Uy tín; Sức khỏe; Chiều hướng, triển vọng phát triển.

            Căn cứ vào nhiệm vụ được giao của đơn vị để xác định cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ dự nguồn các chức danh quy hoạch: Cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn, cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm, cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm...

            2. Tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch:

            2.1. Đối với các Bộ môn và tương đương (sau gọi tắt là Bộ môn):

            a) Bước 1. Lãnh đạo Bộ môn cùng với Tổ trưởng Tổ Đảng, Tổ trưởng Tổ Công đoàn rà soát, bổ sung vào quy hoạch của Bộ môn, Khoa/Phòng ban và tương đương những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những cán bộ có uy tín thấp. Khi rà soát, bổ sung quy hoạch, cần căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm để xem xét, bỏ phiếu giới thiệu hoặc quyết định.

            b) Bước 2. Lãnh đạo Bộ môn lập danh sách giới thiệu quy hoạch:

            Trên cơ sở kết quả giới thiệu quy hoạch của bước trên, Lãnh đạo Bộ môn lập danh sách giới thiệu danh sách quy hoạch cán bộ quản lý của Bộ môn, Khoa/Phòng ban và tương đương.

            2.2. Đối với các Khoa và tương đương (sau gọi tắt là Khoa):

            a) Bước 1. Lãnh đạo Khoa xem xét danh sách giới thiệu quy hoạch của các Bộ môn và danh sách cán bộ quy hoạch năm 2014, tiến hành rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những cán bộ có uy tín thấp để lập danh sách giới thiệu quy hoạch của các Bộ môn, Khoa, các Phòng, Ban chức năng và lãnh đạo Học viện. Khi rà soát, bổ sung quy hoạch, tập thể lãnh đạo đơn vị căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm để xem xét, bỏ phiếu giới thiệu.

            b) Bước 2. Lấy ý kiến giới thiệu của Chi bộ:

            Trên cơ sở danh sách giới thiệu quy hoạch của các Bộ môn, Khoa, các Phòng, Ban chức năng và lãnh đạo Học viện do lãnh đạo Khoa lập, cấp uỷ đơn vị thảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các Bộ môn, của Khoa, của các Phòng, ban chức năng và lãnh đạo Học viện.

            c) Bước 3. Tập thể lãnh đạo Khoa giới thiệu danh sách quy hoạch:

            Trên cơ sở kết quả giới thiệu quy hoạch của các bước trên, tập thể lãnh đạo đơn vị họp, thảo luận và lập danh sách giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch báo cáo Học viện. Khi lập Danh sách giới thiệu cán bộ quy hoạch cần lưu ý:

            - Ghi danh các cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm (ở cả 3 cấp Bộ môn, Khoa/Phòng ban và tương đương, Học viện) vẫn còn đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

            - Mục 2: Trong Danh sách giới thiệu cán bộ quy hoạch, cần chỉ rõ những người đến thời điểm tháng 01 năm 2016 đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện ban hành kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam những người đến thời điểm đó chưa đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nhưng có tiềm năng và chỉ rõ cần bồi dưỡng, hoàn thiện thêm những tiêu chuẩn, điều kiện nào, thời hạn hoàn thành,…

2.3. Đối với lãnh đạo Học viện

            Căn cứ vào hướng dẫn trên đây, các đơn vị thảo luận, đề xuất những cán bộ có triển vọng và giới thiệu cán bộ quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo của Học viện giai đoạn 2016 - 2021. Mỗi chức danh không quá 03 người.

            VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

            Các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2016-2021 của đơn vị mình theo hướng dẫn trên, gửi kết quả về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 29 tháng 12 năm 2015.

           

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Trưởng đơn vị báo cáo về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) để có hướng dẫn cụ thể.

            Trên cơ sở danh sách giới thiệu cán bộ quy hoạch từ các đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ rà soát phê duyệt hoặc báo cáo cấp trên để xem xét phê duyệt quy hoạch.

Các đơn vị có thể tham khảo biểu mẫu trên trang Web của Ban Tổ chức cán bộ./.

 

 

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - BCS Đảng Bộ NN&PTNT (để b/c);

 - Đảng ủy Khối (để b/c);

 - Các đồng chí ĐUV;

 - Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số  05-KH/ĐU ngày 18/11/2015;

 

2. Các mẫu biểu.

 

3. Hướng dẫn số 15-HD/BCHTW ngày 21/10/2008;

 

4. Hướng dẫn số 608-HD/BCS ngày 17/01/2013.

 

5. Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện

 

6. Danh sách cán bộ của Học viện.

 

7. Danh sách lãnh đạo, quản lý toàn Học viện.

 

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Hội nghị cán bộ chủ chốt Học viện Nông nghiệp Việt Nam (02/12/2015)
 • Danh sách cán bộ chủ chốt (27/11/2015)
 • Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện và phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Học viện (28/10/2015)
 • Thành lập các đơn vị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cán bộ quản lý (04/07/2015)
 • Công bố Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017 và Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Học viện (25/06/2015)
 • Thông báo số 844/HVN-TCCB ngày 19/6/2015 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (19/06/2015)
 • Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ (21/05/2015)
 • Thông báo số 563/HVN-TCCB ngày 12/05/2015 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để bầu thành viên tham gia Hội đồng Học viện (12/05/2015)
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ tại các đơn vị (27/03/2015)
 • Thành lập Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/03/2015)
 • Bổ nhiệm lãnh đạo khoa Môi trường, khoa Nông học và phụ trách Kế toán của Học viện (10/03/2015)
 • Thông báo số 210/HVN-TCCB ngày 05/03/2015 về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (06/03/2015)
 • Lễ bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị (15/01/2015)
 • Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Trạm Y tế (04/11/2014)
 • Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (04/11/2014)
 • Thông báo số 1247/HVN-TCCB ngày 03/11/2014 về công tác quy hoạch cán bộ (03/11/2014)
 • Thông báo số 1168/HVN-TCCB ngày 16/10/2014 về công tác quy hoạch cán bộ (17/10/2014)
 • Danh sách cán bộ, viên chức chủ chốt mở rộng (26/09/2014)
 • Thông báo số 783/HVN-TCCB ngày 24/7/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm (24/07/2014)
 • Lễ công bố Quyết định thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (26/06/2014)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Lễ ra mắt Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (222 lượt)

  Thông báo số 679/HVN-TCCB ngày 12/06/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn (545 lượt)

  Thông báo số 537/HVN-TCCB ngày 11/05/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp phó Viện, Trung tâm (529 lượt)

  Thông báo số 509/HVN-TCCB ngày 08/05/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng/phó các bộ môn (341 lượt)

  Thông báo số 410/HVN-TCCB ngày 19/04/2017 về việc kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cấp phó các Viện, Trung tâm (437 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4409 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2178 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3225 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4281 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2823 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn