Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 9/4/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 22/04/2016 - 6:29:21 PM

Thông báo số 536/HVN-TCCB ngày 22/4/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng khoa

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   536 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    22   tháng  4  năm 2016

V/v: thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng khoa

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-HVN ngày  08 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Quy chế bổ nhiệm);

Căn cứ vào ý kiến của đơn vị và tình hình thực tế của Học viện, Giám đốc Học viện thông báo tổ chức triển khai quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng các khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I.          Về nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng khoa

            A.  Bổ nhiệm lại đối với các nhân sự trưởng khoa đương nhiệm sau:

1.         Ông Trịnh Đình Thâu, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Khoa Thú y.

2.         Ông Nguyễn Văn Tám, Đại tá, Thạc sĩ, Giảng viên, Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng.

3.                   Ông Trần Nguyễn Hà, Tiến sĩ, Giảng viên, Trưởng Sư phạm và Ngoại ngữ.

4.         Ông Lê Minh Lư, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Khoa Cơ Điện.

5.         Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm.

6.         Ông Vũ Đình Tôn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Khoa Chăn nuôi.

            B. Bổ nhiệm lần đầu chức vụ trưởng khoa đối với các nhân sự sau:

1.         Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, gồm 01 nhân sự:

            Ông Trần Hữu Cường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.

2.         Khoa Nông học, gồm 02 nhân sự:

a)         Bà Trần Thị Minh Hằng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Nông học;

b)                    Ông Trần Văn Quang, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Nông học.

3.         Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, gồm 02 nhân sự:

a)         Bà Nguyễn Thị Diễn, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị và Xã hội;

b)         Ông Trần Lê Thanh, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Khoa Lý luận chính trị và Xã hội.

4.         Khoa Thủy sản, gồm 02 nhân sự:

a)         Bà Trần Thị Nắng Thu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Thủy sản;

b)                    Ông Kim Văn Vạn, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Thủy sản.

5.         Khoa Công nghệ thông tin, gồm 03 nhân sự:

a)         Ông Phạm Quang Dũng, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin;

b)         Ông Trần Đức Quỳnh, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin;

c)         Bà Nguyễn Thị Thủy, Tiến sĩ, Giảng viên, Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin.

6.         Khoa Công nghệ sinh học, gồm 02 nhân sự:

a)         Ông Nguyễn Đức Bách, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Công nghệ sinh học;

b)         Ông Đồng Huy Giới, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học.

II.         Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm

1.         Chủ trì Hội nghị: Chủ tịch Hội đồng Học viện hoặc Giám đốc Học viện.

2.         Thành phần tham dự Hội nghị: Toàn thể viên chức của Khoa.

3.         Nội dung chương trình Hội nghị được thực hiện theo Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 17 của Quy chế bổ nhiệm.

4.         Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị:

a)         Địa điểm: Phòng Hội thảo/Hội trường C, Giảng đường A.

b)         Thời gian cụ thể theo danh sách đính kèm.

III.       Phân công thực hiện

1. Trưởng các khoa:

a) Thông báo, đôn đốc các viên chức trong đơn vị thuộc thành phần tham gia Hội nghị theo kế hoạch này và yêu cầu nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chuẩn bị chương trình (kế hoạch) thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để trình bày trước Hội nghị lấy ý kiến. Riêng đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại cần phải có báo cáo kết quả công tác trong thời gian giữ chức vụ.

2. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên chuẩn bị 04 hòm thư, chuyển về Phòng Hội thảo và Hội trường C, Giảng đường A trong buổi sáng ngày 25 tháng 4 năm 2016 và các điều kiện cần thiết khác để Hội nghị làm việc.

3. Văn phòng Học viện chuẩn bị Phòng Hội thảo, Hội trường C của Giảng đường A và các điều kiện cần thiết khác để Hội nghị làm việc.

4. Ban Tổ chức cán bộ chuẩn bị các tài liệu có liên quan khác về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Giám đốc Học viện thông báo tới các đơn vị để biết và phối hợp với Học viện cùng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI TRƯỞNG KHOA NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Kèm theo Công văn số   536  /HVN-TCCB ngày  22 tháng 4 năm 2016)

STT

Đơn vị

Ngày

Thời gian

1

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

25/04/2016

14 giờ 00 phút - 15 giờ 00 phút

2

Khoa Nông học

25/04/2016

15 giờ 15 phút - 17 giờ 30 phút

3

Khoa Công nghệ thực phẩm

26/04/2016

08 giờ 00 phút - 09 giờ 30 phút

4

Khoa Thủy sản

26/04/2016

08 giờ 00 phút - 09 giờ 30 phút

5

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

26/04/2016

09 giờ 45 phút - 11 giờ 30 phút

6

Khoa Thú y

26/04/2016

14 giờ 00 phút - 15 giờ 30 phút

7

Khoa Cơ Điện

26/04/2016

14 giờ 00 phút - 15 giờ 30 phút

8

Khoa Chăn nuôi

26/04/2016

15 giờ 45 phút - 17 giờ 30 phút

9

Khoa Công nghệ thông tin

26/04/2016

15 giờ 45 phút - 17 giờ 30 phút

10

Khoa Giáo dục quốc phòng

27/04/2016

08 giờ 00 phút - 09 giờ 30 phút

11

Khoa Kế toán và QTKD

27/04/2016

08 giờ 00 phút - 09 giờ 30 phút

12

Khoa Công nghệ sinh học

27/04/2016

09 giờ 45 phút - 11 giờ 30 phút

Ghi chú: Địa điểm (Phòng Hội thảo/Hội trường C, Giảng đường A) cụ thể theo lịch công tác của Học viện

 

 

1. Thông báo số 536/HVN-TCCB ngày 22/04/2016;

 

2. Tiêu chuẩn trưởng khoa;

 

3. Danh sách viên chức các khoa

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 516/HVN-TCCB ngày 19/4/2016 về kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các khoa (19/04/2016)
 • Thông báo số 467/HVN-TCCB ngày 08/4/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các ban chức năng và tương đương (08/04/2016)
 • Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 18/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý (19/12/2015)
 • Hội nghị cán bộ chủ chốt Học viện Nông nghiệp Việt Nam (02/12/2015)
 • Danh sách cán bộ chủ chốt (27/11/2015)
 • Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện và phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Học viện (28/10/2015)
 • Thành lập các đơn vị và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cán bộ quản lý (04/07/2015)
 • Công bố Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017 và Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Học viện (25/06/2015)
 • Thông báo số 844/HVN-TCCB ngày 19/6/2015 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (19/06/2015)
 • Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ (21/05/2015)
 • Thông báo số 563/HVN-TCCB ngày 12/05/2015 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để bầu thành viên tham gia Hội đồng Học viện (12/05/2015)
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ tại các đơn vị (27/03/2015)
 • Thành lập Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/03/2015)
 • Bổ nhiệm lãnh đạo khoa Môi trường, khoa Nông học và phụ trách Kế toán của Học viện (10/03/2015)
 • Thông báo số 210/HVN-TCCB ngày 05/03/2015 về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (06/03/2015)
 • Lễ bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị (15/01/2015)
 • Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Trạm Y tế (04/11/2014)
 • Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (04/11/2014)
 • Thông báo số 1247/HVN-TCCB ngày 03/11/2014 về công tác quy hoạch cán bộ (03/11/2014)
 • Thông báo số 1168/HVN-TCCB ngày 16/10/2014 về công tác quy hoạch cán bộ (17/10/2014)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Lễ ra mắt Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (222 lượt)

  Thông báo số 679/HVN-TCCB ngày 12/06/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn (545 lượt)

  Thông báo số 537/HVN-TCCB ngày 11/05/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp phó Viện, Trung tâm (529 lượt)

  Thông báo số 509/HVN-TCCB ngày 08/05/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng/phó các bộ môn (340 lượt)

  Thông báo số 410/HVN-TCCB ngày 19/04/2017 về việc kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cấp phó các Viện, Trung tâm (437 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4409 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2178 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3225 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4281 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2823 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn