Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ ba, ngày 11/8/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 24/02/2076 - 10:23:20 PM

Công văn số 164/HVN-TCCB ngày 24/02/2017 về việc quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆTNAM

—————————

Số:   164 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày  24   tháng  02  năm 2017

V/v quy hoạch cán bộ

giai đoạn 2021-2026

 

 Kính gửi:  Các đơn vị trong Học viện

 

Căn cứ Công văn số 7444/BNN-TCCB ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quy hoạch cán bộ, Học viện hướng dẫn và tổ chức công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện giai đoạn 2021-2026 như sau: 

I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG:

1.       Quy hoạch đối với cán bộ đương chức

Quy hoạch giai đoạn 2021-2026 cũng như giai đoạn tiếp theo chỉ thực hiện quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch để tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm.

2.       Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch

Phải quy hoạch tối thiểu 2 người và không quá 4 người vào 1 chức danh; không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh; không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh.

3.       Yêu cầu về độ tuổi, cơ cấu nữ, cán bộ chưa là đảng viên trong quy hoạch

            3.1. Về độ tuổi

- Chỉ đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn đối với những cán bộ còn đủ tuổi bổ nhiệm trong giai đoạn tới và các giai đoạn tiếp theo (ví dụ: Cán bộ quy hoạch lần đầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 ít nhất phải đủ tuổi công tác trọn giai đoạn 2021-2026: Nam sinh từ năm 1966, nữ sinh từ năm 1971 trở lại đây).

            - Đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm lần đầu vào chức danh quy hoạch;

            - Về cơ cấu độ tuổi: danh sách đề nghị quy hoạch phải bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi; dãn cách giữa các độ tuổi trong 01 chức danh quy hoạch là 5 năm.

            3.2. Cơ cấu nữ

            Đảm bảo tỉ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong danh sách quy hoạch.

3.3. Cán bộ chưa là đảng viên

Cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển chưa là đảng viên.

4.       Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện

Tiêu chuận chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH QUY HOẠCH

1.       Bước 1. Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch

1.1.       Tổ chức Hội nghị cán bộ để giới thiệu nguồn:

a)       Thời gian và địa điểm: Theo lịch công tác của Học viện

b)       Thành phần tham dự Hội nghị: Đảng ủy Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện, Thư ký Hội đồng Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Học viện, Trưởng/Phó các khoa, Trưởng/Phó các đơn vị chức năng, Trưởng/Phó các viện/trung tâm trực thuộc Học viện, Bí thư chi bộ.

c)       Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện.

d)       Trình tự:

- Giám đốc Học viện quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh.

- Ban Tổ chức cán bộ hướng dẫn chi tiết, phát danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh để đại biểu dự hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.

- Các đại biểu dự hội nghị ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu. Ban tổ chức thu phiếu, kiểm phiếu.

1.2.       Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện giới thiệu:

- Người thay thế chức vụ mình đang giữ (2-3 người).

- Nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ quản lý công tác tại đơn vị.

1.3.       Tổng hợp kết quả: Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch  và của thành viên lãnh đạo để báo cáo tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự đưa ra lấy ý kiến của Đảng ủy Học viện.

2.       Bước 2. Lấy ý kiến giới thiệu của Đảng ủy

Đảng ủy thảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện.

3.       Bước 3. Ban Giám đốc Học viện giới thiệu danh sách quy hoạch

Trên cơ sở kết quả giới thiệu quy hoạch của các bước trên, Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện họp, thảo luận và ghi phiếu giới thiệu danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ xem xét, quyết định phê duyệt.

4.       Bước 4. Học viện xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch

5.       Bước 5. Trên cơ sở các bước trên, Học viện báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định danh sách cán bộ quy hoạch.

Học viện thông báo tới các đơn vị để biết và phối hợp với Học viện cùng triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:VT,TC,LT(50).       

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Công văn số 164/HVN-TCCB ngày 24/02/2017

2. Danh sách tham dự Hội nghị

3. Danh sách tiến sĩ: năm sinh từ năm 1966 và nữ sinh từ năm 1971 trở lại đây

4. Tiêu chuẩn Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 103/HVN-TCCB ngày 09/02/2017 về kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại trưởng các Viện, Trung tâm (09/02/2076)
 • Đổi tên Trung tâm Giống lợn chất lượng cao thành Trung tâm Giống Vật nuôi chất lượng cao (29/12/2016)
 • Thông báo số 1405/HVN-TCCB ngày 10/10/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ phó các bộ môn và tương đương (10/10/2016)
 • Thông báo số 1328/HVN-TCCB ngày 21/09/2016 về kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng các bộ môn và tương đương (21/09/2016)
 • Thông báo số 1291/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Bộ môn và tương đương (16/09/2016)
 • Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng, phó các đơn vị nhiệm kỳ 2016 - 2021 (07/09/2016)
 • Thông báo số 1223/HVN-TCCB ngày 01/09/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các bộ môn và tương đương (01/09/2016)
 • Thông báo số 1150/HVN-TCCB ngày 22/08/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng/phó các bộ môn và tương đương (25/08/2016)
 • Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 20/8/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng khoa, phó trưởng ban và tương đương (21/08/2016)
 • Thông báo số 914/HVN-TCCB ngày 08/07/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Bộ môn và tương đương (09/07/2016)
 • Thông báo số 916/HVN-TCCB ngày 08/07/2016 kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng khoa, phó trưởng ban và tương đương (09/07/2016)
 • Thông báo số 915/HVN-TCCB ngày 08/07/2016 về kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng các bộ môn và tương đương (09/07/2016)
 • Thông báo số 755/HVN-TCCB ngày 06/6/2016 về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các bộ môn và tương đương (06/06/2016)
 • Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế - Hội nhập và chuyên nghiệp (04/06/2016)
 • Thông báo số 714/HVN-TCCB ngày 30/05/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng khoa, phó trưởng ban và tương đương (30/05/2016)
 • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện và trưởng các đơn vị trực thuộc (26/05/2016)
 • Thông báo số 662/HVN-TCCB ngày 19/05/2016 kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng khoa, phó trưởng ban và tương đương (21/05/2016)
 • Thông báo số 589/HVN-TCCB ngày 05/05/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Môi trường (05/05/2016)
 • Thông báo số 536/HVN-TCCB ngày 22/4/2016 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng khoa (22/04/2016)
 • Thông báo số 516/HVN-TCCB ngày 19/4/2016 về kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các khoa (19/04/2016)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Lễ ra mắt Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên – Học viện Nông nghiệp Việt Nam (268 lượt)

  Thông báo số 679/HVN-TCCB ngày 12/06/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn (622 lượt)

  Thông báo số 537/HVN-TCCB ngày 11/05/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp phó Viện, Trung tâm (586 lượt)

  Thông báo số 509/HVN-TCCB ngày 08/05/2017 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng/phó các bộ môn (382 lượt)

  Thông báo số 410/HVN-TCCB ngày 19/04/2017 về việc kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cấp phó các Viện, Trung tâm (478 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4497 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2268 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3294 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4366 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2883 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn