Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

I. DANH SÁCH GIÁO SƯ

STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Khoa/Đơn vị Chức danh/Năm phong Ngành/Chuyên ngành Ghi chú
1 Bùi Huy Đáp Nam 1919 Khoa Nông học Gs1980 Nông nghiệp
2 Lê Duy Thước Nam 1918 Khoa Nông học Gs1980 Nông nghiệp
3 Cù Xuân Dần Nam 1938 Khoa Chăn nuôi Gs1991 Chăn nuôi
4 Trần Thị Nhị Hường Nữ 1937 Khoa Cơ Điện Gs1991 Cơ Khí
5 Võ Minh Kha Nam 1932 Khoa Tài nguyên và Môi trường Gs1991 Nông nghiệp
6 Cao Liêm Nam 1934 Khoa Tài nguyên và Môi trường Gs1991 Nông nghiệp
7 Hồ Văn Nam Nam 1935 Khoa Thú y Gs1991 Thú y
8 Trần Thế Tục Nam 1935 Khoa Nông học Gs1991 Nông nghiệp
9 Trần Đình Đằng Nam 1935 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Gs1996 Kinh tế
10 Vũ Duy Giảng Nam 1940 Khoa Chăn nuôi Gs1996 Chăn nuôi
11 Đặng Thế Huy Nam 1937 Khoa Cơ Điện Gs1996 Cơ Khí
12 Phạm Đức Lộ Nam 1934 Khoa Thú y Gs1996 Thú y
13 Vũ Triệu Mân Nam 1943 Khoa Nông học Gs1996 Nông nghiệp
14 Trần Thị Tú Ngà Nữ 1939 Khoa Nông học Gs1996 Nông nghiệp
15 Hà Học Ngô Nam 1936 Khoa Tài nguyên và Môi trường Gs1996 Nông nghiệp
16 Hoàng Minh Tấn Nam 1941 Khoa Nông học Gs1996 Nông nghiệp
17 Nguyễn Hữu Tề Nam 1941 Khoa Nông học Gs1996 Nông nghiệp
18 Lê Khắc Thận Nam 1934 Khoa Chăn nuôi Gs1996 Thú y
19 Tô Dũng Tiến Nam 1941 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Gs1996 Kinh tế
20 Nguyễn Viết Tùng Nam 1941 Khoa Nông học Gs1996 Nông nghiệp
21 Phạm Xuân Vượng Nam 1941 Khoa Cơ Điện Gs1996 Cơ Khí
22 Hà Quang Hùng Nam 1943 Khoa Nông học Gs2001 Nông học
23 Nguyễn Như Thanh Nam 1936 Khoa Thú y Gs2001 Thú y
24 Vũ Hữu Yêm Nam 1937 Khoa Tài nguyên và Môi trường Gs2001 Nông nghiệp
25 Đặng Vũ Bình Nam 1946 Khoa Chăn nuôi Gs2002 Chăn nuôi
26 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 1948 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Gs2002 Kinh tế
27 Phạm Vân Đình Nam 1946 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Gs2003 Kinh tế
28 Nguyễn Quang Thạch Nam 1943 Khoa Công nghệ sinh học Gs2003 Nông nghiệp
29 Đỗ Kim Chung Nam 1956 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Gs2006 Kinh tế
30 Nguyễn Văn Đĩnh Nam 1953 Khoa Nông học Gs2007 Nông nghiệp
31 Nguyễn Văn Song Nam 1958 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Gs2013 Kinh tế
32 Trần Đức Viên Nam 1954 Khoa Tài nguyên và Môi trường Gs2013 Nông nghiệp
33 Vũ Văn Liết Nam 1954 Khoa Nông học Gs2014 Nông nghiệp
34 Nguyễn Hữu Thành Nam 1955 Khoa Tài nguyên và Môi trường Gs2014 Nông nghiệp
35 Phạm Tiến Dũng Nam 1953 Khoa Nông học Gs2015 Nông nghiệp
36 Phan Hữu Tôn Nam 1955 Khoa Công nghệ sinh học Gs2016 Nông nghiệp
37 Nguyễn Xuân Trạch Nam 1958 Khoa Chăn nuôi Gs2016 Chăn nuôi
38 Phạm Văn Cường Nam 1971 Khoa Nông học Gs2018 Nông nghiệp
39 Nguyễn Thị Lan Nữ 1974 Khoa Thú y Gs2018 Thú y
40 Vũ Đình Tôn Nam 1958 Khoa Chăn nuôi Gs2018 Chăn nuôi
41 Nguyễn Văn Thanh Nam 1954 Khoa Thú y Gs2020 Thú y
42 Phạm Bảo Dương Nam 1973 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Gs2023 Kinh tế


II. DANH SÁCH PHÓ GIÁO SƯ

STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Khoa/Đơn vị Chức danh/Năm phong Ngành/Chuyên ngành Ghi chú
1 Bùi Lê Thiện Nam 1932 Khoa Cơ Điện Pgs1980 Cơ khí
2 Phan Trọng Cung Nam 1932 Khoa Chăn nuôi Pgs1984 Chăn nuôi
3 Nguyễn Đăng Phong Nam 1934 Khoa Nông học Pgs1984 Sinh học
4 Tạ Thị Thu Cúc Nữ 1937 Khoa Nông học Pgs1991 Nông nghiệp
5 Nguyễn Dương Đán Nam 1929 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs1991 Kinh tế
6 Vũ Đạt Nam 1939 Khoa Thú y Pgs1991 Thú y
7 Trần Đức Hạnh Nam 1937 Khoa Nông học Pgs1991 Nông nghiệp
8 Phạm Văn Khuê Nam 1932 Khoa Thú y Pgs1991 Thú y
9 Đinh Thế Lộc Nam 1938 Khoa Nông học Pgs1991 Nông nghiệp
10 Nguyễn Nông Nam 1937 Khoa Cơ Điện Pgs1991 Cơ khí
11 Nguyễn Văn Tấu Nam 1939 Khoa Môi trường Pgs1991 Hoá học
12 Ngô Đức Thiệu Nam 1937 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1991 Thủy nông
13 Lại Kim Tiến Nam 1935 Khoa Công nghệ thông tin Pgs1991 Vật lý
14 Đào Quang Triệu Nam 1939 Khoa Cơ Điện Pgs1991 Cơ khí
15 Nguyễn Thanh Tùng Nam 1932 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1991 Thủy nông
16 Phan Xuân Vận Nam 1937 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1991 Hoá học
17 Nguyễn Như Viên Nam 1934 Khoa Thú y Pgs1991 Thú y
18 Nguyễn Bảng Nam 1933 Khoa Cơ Điện Pgs1992 Cơ khí
19 Luyện Hữu Chỉ Nam 1936 Khoa Nông học Pgs1992 Nông nghiệp
20 Lê Song Dự Nam 1934 Khoa Nông học Pgs1992 Nông nghiệp
21 Võ Trọng Hốt Nam 1937 Khoa Chăn nuôi Pgs1992 Chăn nuôi
22 Phan Văn Lục Nam 1945 Khoa Thú y Pgs1992 Thý y
23 Nguyễn Mười Nam 1937 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1992 Nông nghiệp
24 Nguyễn Nhật Tân Nam 1937 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1992 Nông nghiệp
25 Vũ Tự Tân Nam 1935 Khoa Công nghệ thông tin Pgs1992 Vật lý
26 Nguyễn Đại Thành Nam 1946 Khoa Cơ Điện Pgs1992 Cơ khí
27 Phạm Chí Thành Nam 1939 Khoa Nông học Pgs1992 Nông nghiệp
28 Nguyễn Trọng Tiến Nam 1942 Khoa Chăn nuôi Pgs1992 Chăn nuôi
29 Hồ Khắc Tín Nam 1937 Khoa Nông học Pgs1992 Nông nghiệp
30 Trần Thị Từ Nữ 1937 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1992 Hoá học
31 Phạm Thị Xuân Vân Nữ 1934 Khoa Thú y Pgs1992 Thú y
32 Trần Minh Vượng Nam 1934 Khoa Cơ Điện Pgs1992 Cơ khí
33 Đỗ Thị Châm Nữ 1944 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
34 Đinh Văn Chỉnh Nam 1954 Khoa Chăn nuôi Pgs1996 Chăn nuôi
35 Phạm Văn Côn Nam 1942 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
36 Phạm Ngọc Dũng Nam 1942 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1996 Thuỷ nông
37 Nguyễn Văn Hiển Nam 1942 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
38 Hoàng Đình Hiếu Nam 1942 Khoa Cơ Điện Pgs1996 Cơ khí
39 Phạm Khắc Hiếu Nam 1939 Khoa Thú y Pgs1996 Thú y
40 Đinh Văn Hùng Nam 1948 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1996 Hoá học
41 Nguyễn Đặng Hùng Nam 1943 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
42 Lê Công Huỳnh Nam 1944 Khoa Cơ Điện Pgs1996 Cơ khí
43 Nguyễn Văn Kình Nam 1945 Khoa Chăn nuôi Pgs1996 Chăn nuôi
44 Nguyễn Văn Long Nam 1946 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
45 Nguyễn Đình Mạnh Nam 1943 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1996 Nông nghiệp
46 Nguyễn Văn Muốn Nam 1952 Khoa Cơ Điện Pgs1996 Cơ khí
47 Đoàn Thị Thanh Nhàn Nữ 1945 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
48 Nguyễn Hải Quân Nam 1942 Khoa Chăn nuôi Pgs1996 Chăn nuôi
49 Nguyễn Đức Quý Nam 1945 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1996 Thuỷ nông
50 Nguyễn Trường Sơn Nam 1952 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1996 Hoá học
51 Phan Quỳnh Sơn Nam 1956 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
52 Lê Lương Tề Nam 1936 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
53 Đỗ Thị Ngà Thanh Nữ 1940 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs1996 Kinh tế
54 Võ Tấn Thặng Nam 1936 Khoa Cơ Điện Pgs1996 Cơ khí
55 Trịnh Thị Thơ Thơ Nữ 1943 Khoa Thú y Pgs1996 Thú y
56 Đào Châu Thu Nữ 1946 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1996 Nông nghiệp
57 Nguyễn Thị Minh Thuận Nữ 1942 Khoa Cơ Điện Pgs1996 Cơ khí
58 Phạm Ngọc Thụy Nam 1946 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs1996 Hoá học
59 Vũ Thị Thư Nữ 1944 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs1996 Nông nghiệp
60 Nguyễn Khắc Tích Nam 1943 Khoa Chăn nuôi Pgs1996 Chăn nuôi
61 Phạm Văn Tờ Nam 1941 Khoa Cơ Điện Pgs1996 Cơ khí
62 Nguyễn Thị Trâm Nữ 1944 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
63 Phùng Quốc Tuấn Nam 1945 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
64 Văn Tất Tuyên Nam 1941 Khoa Nông học Pgs1996 Nông nghiệp
65 Đỗ Đức Việt Nam 1944 Khoa Thú y Pgs1996 Thú y
66 Nguyễn Nguyên Cự Nam 1942 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2001 Kinh tế
67 Nguyễn Văn Hoan Nam 1950 Khoa Nông học Pgs2001 Nông nghiệp
68 Đỗ Ngọc Hòe Nam 1939 Khoa Thú y Pgs2001 Thú y
69 Nguyễn Thị Lương Hồng Nữ 1946 Khoa Chăn nuôi Pgs2001 Chăn nuôi
70 Nguyễn Đức Khiêm Nam 1942 Khoa Nông học Pgs2001 Nông nghiệp
71 Nguyễn Thị Lan Nữ 1952 Khoa Nông học Pgs2001 Nông nghiệp
72 Phan Thị Lãng Nữ 1941 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2001 Nông nghiệp
73 Nguyễn Hồng Minh Nam 1952 Khoa Nông học Pgs2001 Nông nghiệp
74 Nguyễn Thị Tâm Nữ 1952 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2001 Kinh tế
75 Hoàng Ngọc Thuận Nam 1944 Khoa Nông học Pgs2001 Nông nghiệp
76 Bùi Hải Triều Nam 1953 Khoa Cơ Điện Pgs2001 Cơ khí
77 Nông Văn Vìn Nam 1947 Khoa Cơ Điện Pgs2001 Cơ khí
78 Lê Hữu Ảnh Nam 1957 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2002 Kinh tế
79 Hà Thị Thanh Bình Nữ 1954 Khoa Nông học Pgs2002 Nông nghiệp
80 Vũ Thị Bình Nữ 1951 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2002 Nông nghiệp
81 Trần Văn Chính Nam 1950 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2002 Nông nghiệp
82 Vũ Đình Hòa Nam 1952 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2002 Nông nghiệp
83 Ngô Xuân Mạnh Nam 1954 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2002 Nông nghiệp
84 Trương Quang Nam 1948 Khoa Thú y Pgs2002 Thú y
85 Tôn Thất Sơn Nam 1950 Khoa Chăn nuôi Pgs2002 Chăn nuôi
86 Nguyễn Xuân Thành Nam 1951 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2002 Nông nghiệp
87 Ngô Thị Thuận Nữ 1955 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2002 Kinh tế
88 Nguyễn Thị Văn Nữ 1946 Khoa Nông học Pgs2002 Nông nghiệp
89 Nguyễn Kim Vân Nam 1945 Khoa Nông học Pgs2002 Nông nghiệp
90 Nguyễn Thị Vòng Nữ 1954 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2002 Nông nghiệp
91 Lê Thị Ngọc Diệp Nữ 1953 Khoa Thú y Pgs2003 Thú y
92 Vũ Quang Sáng Nam 1950 Khoa Nông học Pgs2003 Nông nghiệp
93 Nguyễn Hải Thanh Nam 1956 Khoa Công nghệ thông tin Pgs2003 Toán học
94 Hồ Hữu An Nam 1950 Khoa Nông học Pgs2004 Nông nghiệp
95 Trần Tiến Dũng Nam 1948 Khoa Thú y Pgs2004 Thú y
96 Ngô Thị Bích Hảo Nữ 1956 Khoa Nông học Pgs2004 Nông nghiệp
97 Nguyễn Thế Hùng Nam 1955 Khoa Nông học Pgs2004 Nông nghiệp
98 Hoàng Đức Liên Nam 1956 Khoa Cơ Điện Pgs2004 Cơ khí
99 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 1955 Khoa Nông học Pgs2004 Nông nghiệp
100 Nguyễn Thanh Trà Nam 1954 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2004 Nông nghiệp
101 Đặng Thị Dung Nữ 1952 Khoa Nông học Pgs2005 Nông nghiệp
102 Đỗ Văn Viện Nam 1953 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2005 Kinh tế
103 Nguyễn Thị Lý Anh Nữ 1957 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2006 Nông nghiệp
104 Nguyễn Tất Cảnh Nam 1958 Khoa Nông học Pgs2006 Nông nghiệp
105 Nguyễn Văn Dung Nam 1955 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2006 Nông nghiệp
106 Nguyễn Như Hà Nam 1955 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2006 Nông nghiệp
107 Quyền Đình Hà Nam 1953 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2006 Kinh tế
108 Đào Quang Kế Nam 1952 Khoa Cơ Điện Pgs2006 Cơ khí
109 Trần Như Khuyên Nam 1954 Khoa Cơ Điện Pgs2006 Cơ khí
110 Phạm Ngọc Thạch Nam 1956 Khoa Thú y Pgs2006 Thú y
111 Lương Văn Vượt Nam 1956 Khoa Cơ Điện Pgs2006 Cơ khí
112 Kim Thị Dung Nữ 1958 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2007 Kinh tế
113 Hoàng Thái Đại Nam 1960 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2007 Thủy nông
114 Đoàn Văn Điếm Nam 1951 Khoa Môi trường Pgs2007 Nông nghiệp
115 Phạm Thị Hương Nữ 1957 Khoa Nông học Pgs2007 Nông nghiệp
116 Nguyễn Bá Mùi Nam 1956 Khoa Chăn nuôi Pgs2007 Chăn nuôi
117 Nguyễn Ngọc Quế Nam 1953 Khoa Cơ Điện Pgs2007 Cơ khí
118 Bùi Thị Tho Nữ 1954 Khoa Thú y Pgs2007 Thú y
119 Mai Thị Thơm Nữ 1955 Khoa Chăn nuôi Pgs2007 Chăn nuôi
120 Hồ Thị Lam Trà Nữ 1964 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2007 Nông nghiệp
121 Bùi Quang Tuấn Nam 1959 Khoa Chăn nuôi Pgs2007 Chăn nuôi
122 Trần Đình Chiến Nam 1950 Khoa Nông học Pgs2009 Nông nghiệp
123 Mai Thanh Cúc Nam 1958 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2009 Kinh tế
124 Trần Hữu Cường Nam 1962 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2009 Kinh tế
125 Đỗ Tấn Dũng Nam 1955 Khoa Nông học Pgs2009 Nông nghiệp
126 Hồ Thị Thu Giang Nữ 1967 Khoa Nông học Pgs2009 Nông nghiệp
127 Đỗ Nguyên Hải Nam 1956 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2009 Nông nghiệp
128 Đặng Tiến Hoà Nam 1955 Khoa Cơ Điện Pgs2009 Cơ khí
129 Nguyễn Hữu Nam Nam 1955 Khoa Thú y Pgs2009 Thú y
130 Nguyễn Hữu Ngoan Nam 1952 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2009 Kinh tế
131 Đỗ Hữu Quyết Nam 1952 Khoa Cơ Điện Pgs2009 Cơ khí
132 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 1960 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2009 Kinh tế
133 Nguyễn Khắc Thời Nam 1954 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2009 Nông nghiệp
134 Nguyễn Văn Viên Nam 1954 Khoa Nông học Pgs2009 Nông nghiệp
135 Ngô Thị Xuyên Nữ 1955 Khoa Nông học Pgs2009 Nông nghiệp
136 Bùi Bằng Đoàn Nam 1951 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2010 Kinh tế
137 Bùi Văn Đoàn Nam 1956 Khoa Chăn nuôi Pgs2010 Chăn nuôi
138 Đặng Thái Hải Nam 1960 Khoa Chăn nuôi Pgs2010 Chăn nuôi
139 Phan Xuân Hảo Nam 1964 Khoa Chăn nuôi Pgs2010 Chăn nuôi
140 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 1970 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2010 Kinh tế
141 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 1970 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2011 Nông nghiệp
142 Nguyễn Mậu Dũng Nam 1973 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2012 Kinh tế
143 Nguyễn Văn Định Nam 1953 Khoa Công nghệ thông tin Pgs2012 Công nghệ thông tin
144 Phạm Văn Hùng Nam 1963 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2012 Kinh tế
145 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 1974 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2012 Nông nghiệp
146 Nguyễn Văn Thọ Nam 1954 Khoa Thú y Pgs2012 Thú y
147 Phạm Bảo Dương Nam 1973 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2013 Kinh tế
148 Cao Việt Hà Nữ 1970 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2013 Nông nghiệp
149 Nguyễn Bá Hiên Nam 1954 Khoa Thú y Pgs2013 Thú y
150 Nguyễn Ích Tân Nam 1957 Khoa Nông học Pgs2013 Nông nghiệp
151 Trần Đình Thao Nam 1958 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2013 Kinh tế
152 Chu Đức Thắng Nam 1956 Khoa Thú y Pgs2013 Thú y
153 Trần Thị Nắng Thu Nữ 1975 Khoa Thủy sản Pgs2013 Thủy sản
154 Bùi Trần Anh Đào Nam 1970 Khoa Thú y Pgs2014 Thú y
155 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Nữ 1973 Khoa Thú y Pgs2014 Thú y
156 Ngô Thế Ân Nam 1972 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2015 Nông nghiệp
157 Nguyễn Văn Cương Nam 1959 Khoa Nông học Pgs2014 Nông nghiệp
158 Hà Viết Cường Nam 1970 Khoa Nông học Pgs2015 Nông nghiệp
159 Tăng Thị Hạnh Nữ 1975 Khoa Nông học Pgs2015 Nông nghiệp
160 Trần Thị Minh Hằng Nữ 1971 Khoa Nông học Pgs2015 Nông nghiệp
161 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 1975 Khoa Nông học Pgs2015 Nông nghiệp
162 Nguyễn Quang Học Nam 1961 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2015 Nông nghiệp
163 Nguyễn Phượng Lê Nữ 1973 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2015 Kinh tế
164 Đặng Thúy Nhung Nữ 1976 Khoa Chăn nuôi Pgs2015 Chăn nuôi
165 Trần Văn Quang Nam 1973 Khoa Nông học Pgs2015 Nông nghiệp
166 Đỗ Thị Tám Nữ 1974 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2015 Nông nghiệp
167 Trần Thị Định Nữ 1977 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2016 Nông nghiệp
168 Nguyễn Thanh Hải Nam 1980 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2016 Nông nghiệp
169 Nguyễn Thanh Lâm Nam 1968 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2016 Nông nghiệp
170 Nguyễn Việt Long Nam 1979 Khoa Nông học Pgs2016 Nông nghiệp
171 Phạm Hồng Ngân Nam 1958 Khoa Thú y Pgs2016 Thú y
172 Ninh Thị Phíp Nữ 1971 Khoa Nông học Pgs2016 Nông nghiệp
173 Phạm Thị Minh Phượng Nữ 1974 Khoa Nông học Pgs2016 Nông nghiệp
174 Phạm Hồng Thái Nam 1966 Khoa Nông học Pgs2016 Nông nghiệp
175 Lê Ngọc Anh Nữ 1977 Khoa Nông học Pgs2018 Nông nghiệp
176 Nguyễn Hoàng Anh Nam 1978 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2018 Nông nghiệp
177 Nguyễn Đức Bách Nam 1979 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2018 Sinh học
178 Nguyễn Thị Diễn Nữ 1973 Khoa Lý luận chính trị và Xã hội Pgs2018 Xã hội học
179 Phạm Kim Đăng Nam 1972 Khoa Chăn nuôi Pgs2018 Chăn nuôi
180 Đỗ Quang Giám Nam 1972 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2018 Kinh tế
181 Lê Thị Giang Nữ 1973 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
182 Nguyễn Văn Giang Nam 1969 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2018 Nông nghiệp
183 Đồng Huy Giới Nam 1972 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2018 Nông nghiệp
184 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 1982 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
185 Phan Thị Thanh Huyền Nữ 1977 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
186 Phan Quốc Hưng Nam 1968 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
187 Lại Thị Lan Hương Nữ 1977 Khoa Thú y Pgs2018 Thú y
188 Trần Thị Lan Hương Nữ 1966 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2018 Nông nghiệp
189 Sử Thanh Long Nam 1971 Khoa Thú y Pgs2018 Thú y
190 Lê Minh Lư Nam 1961 Khoa Cơ Điện Pgs2018 Cơ khí
191 Đỗ Đức Lực Nam 1970 Khoa Chăn nuôi Pgs2018 Chăn nuôi
192 Nguyễn Thị Minh Nữ 1971 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
193 Bùi Thị Nga Nữ 1976 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2018 Kinh tế
194 Nguyễn Thị Dương Nga Nữ 1976 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Pgs2018 Kinh tế
195 Đỗ Văn Nhạ Nam 1973 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
196 Lê Văn Phan Nam 1976 Khoa Thú y Pgs2018 Thú y
197 Trần Trọng Phương Nam 1973 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
198 Trịnh Đình Thâu Nam 1959 Khoa Thú y Pgs2018 Thú y
199 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1973 Khoa Công nghệ thông tin Pgs2018 Công nghệ thông tin
200 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 1970 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2018 Nông nghiệp
201 Trần Quang Trung Nam 1974 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2018 Kinh tế
202 Kim Văn Vạn Nam 1972 Khoa Thủy sản Pgs2018 Thủy sản
203 Đặng Thị Vân Nữ 1975 Khoa Du lịch và Ngoại ngữ Pgs2018 Tâm lý học
204 Trần Quốc Vinh Nam 1972 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2018 Nông nghiệp
205 Nguyễn Xuân Cảnh Nam 1979 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2020 Nông nghiệp
206 Nguyễn Đức Tùng Nam 1979 Khoa Nông học Pgs2020 Nông nghiệp
207 Nguyễn Đức Doan Nam 1975 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2021 Nông nghiệp
208 Trần Hiệp Nam 1976 Khoa Chăn nuôi Pgs2021 Chăn nuôi
209 Nguyễn Thị Lâm Đoàn Nữ 1977 Khoa Công nghệ thực phẩm Pgs2022 Nông nghiệp
210 Nguyễn Văn Giáp Nam 1983 Khoa Thú y Pgs2022 Thú y
211 Trương Đình Hoài Nam 1984 Khoa Thủy sản Pgs2022 Thủy sản
212 Nguyễn Văn Lộc Nam 1983 Khoa Nông học Pgs2022 Nông nghiệp
213 Nguyễn Xuân Thiết Nam 1975 Khoa Cơ Điện Pgs2022 Cơ khí
214 Nguyễn Hoàng Thịnh Nam 1979 Khoa Chăn nuôi Pgs2022 Chăn nuôi
215 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 1982 Khoa Nông học Pgs2022 Nông nghiệp
216 Võ Hữu Công Nam 1980 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2023 Nông nghiệp
217 Bùi Thị Thu Hương Nữ 1977 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2023 Nông nghiệp
218 Bùi Khánh Linh Nữ 1971 Khoa Thú y Pgs2023 Thú y
219 Cao Trường Sơn Nam 1986 Khoa Tài nguyên và Môi trường Pgs2023 Nông nghiệp
220 Vũ Ngọc Thắng Nam 1977 Khoa Nông học Pgs2023 Nông nghiệp
221 Hà Xuân Bộ Nam 1981 Khoa Chăn nuôi Pgs2024 Chăn nuôi
222 Vũ Ngọc Huyên Nam 1977 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2024 Kinh tế
223 Đỗ Thị Kim Lành Nữ 1982 Khoa Thú y Pgs2024 Thú y
224 Nguyễn Hoài Nam Nam 1982 Khoa Thú y Pgs2024 Thú y
225 Mai Thị Ngân Nữ 1984 Khoa Thú y Pgs2024 Thú y
226 Đinh Trường Sơn Nam 1977 Khoa Công nghệ sinh học Pgs2024 Nông nghiệp
227 Nguyễn Anh Trụ Nam 1978 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Pgs2024 Kinh tế
Ghi chú:
Đây là danh sách các Giáo sư, Phó Giáo sư của Nhà trường được Nhà nước phọng tặng từ năm 1984 đến nay. Phần lớn những thầy, cô trong danh sách này đang làm việc tại Trường hoặc vừa mới nghỉ hưu. Song, bên cạnh danh sách này, còn có một thế hệ những thầy cô giáo lâu năm của Nhà trường, có người được phong học hàm, có người không có điều kiện này, có người đã chuyển đi làm nhiệm vụ khác từ lâu nhưng họ luôn luôn được xem là những thầy cô giáo mẫu mực, những cán bộ khoa học đầu đàn đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và nghiên cứu khoa học của Nhà trường và Đất nước.
Trích trong cuốn 50 năm Đại học Nông nghiệp I - Lịch sử và cảm nghĩ

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn