Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 26/9/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRONG HỌC VIỆN

  I. BAN GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
1 Ban Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Học viện
1.1 Nguyễn Thị Lan Giám đốc Ban Giám đốc 2402/QĐ-BNN-TCCB 26/06/2020
1.2 Ông Phạm Văn Cường Phó Giám đốc Ban Giám đốc 3619/QĐ-HVN 20/07/2021
1.3 Ông Phạm Bảo Dương Phó Giám đốc Ban Giám đốc 3616/QĐ-HVN 20/07/2021
1.4 Ông Vũ Ngọc Huyên Phó Giám đốc Ban Giám đốc 3618/QĐ-HVN 20/07/2021
1.5 Ông Trần Đức Viên Chủ tịch Hội đồng Học viện 3963/QĐ-BNN-TCCB 06/10/2015
  II. CÁC KHOA
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
2 Khoa Chăn nuôi
2.1 Ông Phạm Kim Đăng Trưởng Khoa Khoa Chăn nuôi 1658/QĐ-HNV 12/04/2021
2.2 Ông Đỗ Đức Lực Phó Khoa Khoa Chăn nuôi 1891/QĐ-HVN 11/07/2016
2.3 Đặng Thúy Nhung Phó Khoa Khoa Chăn nuôi 2998/QĐ-HVN 19/08/2019
2.4 Ông Trần Hiệp Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa 2259/QĐ-HVN 10/08/2016
2.5 Ông Nguyễn Hùng Sơn Phó Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa 1259/QĐ-HVN 07/05/2020
2.6 Ông Đỗ Đức Lực Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc 2260/QĐ-HVN 10/08/2016
2.7 Ông Nguyễn Chí Thành Phó Bộ môn Di truyền giống gia súc 2876/QĐ-HVN 22/09/2016
2.8 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng Bộ môn Sinh học động vật 2261/QĐ-HVN 10/08/2016
2.9 Dương Thu Hương Phó Bộ môn Sinh học động vật 2877/QĐ-HVN 22/09/2016
2.10 Nguyễn Thị Tuyết Lê Phó Bộ môn phụ trách Dinh dưỡng và Thức ăn 3008/QĐ-HVN 19/08/2019
2.11 Ông Lê Việt Phương Phó Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn 1260/QĐ-HVN 07/05/2020
2.12 Ông Bùi Huy Doanh Phó Bộ môn phụ trách Hóa sinh động vật 4631/QĐ-HVN 07/12/2020
2.13 Hóa sinh động vật
2.14 Cừ Thị Thiên Thu Trưởng Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật 2263/QĐ-HVN 10/08/2016
2.15 Nguyễn Thị Phương Giang Phó Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật 2873/QĐ-HVN 22/09/2016
2.16 Ông Vũ Đình Tôn Giám đốc TT Nghiên cứu liên ngành PTNT 4802/QĐ-HVN 28/12/2018
2.17 Phó Giám đốc TT Nghiên cứu liên ngành PTNT
2.18 Đặng Thúy Nhung Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trung tâm 2603/QĐ-HVN 30/08/2016
3 Khoa Cơ Điện
3.1 Ông Vũ Ngọc Huyên Phụ trách Khoa Khoa Cơ Điện 3169/QĐ-HVN 30/06/2021
3.2 Ông Nguyễn Xuân Trường Phó Khoa Khoa Cơ Điện 1894/QĐ-HVN 11/07/2016
3.3 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Khoa Khoa Cơ Điện 1893/QĐ-HVN 11/07/2016
3.4 Ông Nguyễn Xuân Thiết Trưởng Bộ môn Cơ học kỹ thuật 2272/QĐ-HVN 10/08/2016
3.5 Ông Nguyễn Chung Thông Phó Bộ môn Cơ học kỹ thuật 2947/QĐ-HVN 22/09/2016
3.6 Ông Tống Ngọc Tuấn Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí 2274/QĐ-HVN 10/08/2016
3.7 Ông Nguyễn Hữu Hưởng Phó Bộ môn Công nghệ cơ khí 2950/QĐ-HVN 22/09/2016
3.8 Ông Lê Vũ Quân Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp 2271/QĐ-HVN 10/08/2016
3.9 Ông Lưu Văn Chiến Phó Bộ môn Máy nông nghiệp 2953/QĐ-HVN 22/09/2016
3.10 Ông Bùi Việt Đức Trưởng Bộ môn Động lực 2266/QĐ-HVN 10/08/2016
3.11 Động lực
3.12 Ông Nguyễn Xuân Trường Trưởng Bộ môn Hệ thống điện 2273/QĐ-HVN 10/08/2016
3.13 Nguyễn Thị Duyên Phó Bộ môn Hệ thống điện 2954/QĐ-HVN 22/09/2016
3.14 Nguyễn Thị Hiên Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện 2269/QĐ-HVN 10/08/2016
3.15 Mai Thị Thanh Thủy Phó Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện 2948/QĐ-HVN 22/09/2016
3.16 Ông Ngô Trí Dương Trưởng Bộ môn Tự động hóa 2265/QĐ-HVN 10/08/2016
3.17 Đặng Thị Thúy Huyền Phó Bộ môn Tự động hóa 2956/QĐ-HVN 22/09/2016
3.18 Ông Nguyễn Thanh Hải Trưởng Bộ môn TB Bảo quản và CBNS 2267/QĐ-HVN 10/08/2016
3.19 Ông Hoàng Xuân Anh Phó Bộ môn TB Bảo quản và CBNS 2955/QĐ-HVN 22/09/2016
3.20 Phạm Thị Hằng Xưởng trưởng Xưởng Cơ Điện 4163/QĐ-HVN 16/10/2017
3.21 Ông Đào Xuân Tiến Xưởng phó Xưởng Cơ Điện 199/QĐ-HVN 19/01/2018
4 Khoa Công nghệ sinh học
4.1 Ông Nguyễn Xuân Cảnh Trưởng Khoa Khoa Công nghệ sinh học 1665/QĐ-HVN 12/04/2021
4.2 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Phó Khoa Khoa Công nghệ sinh học 1897/QĐ-HVN 11/07/2016
4.3 Phó Khoa Khoa Công nghệ sinh học
4.4 Ông Nguyễn Quốc Trung Phó Bộ môn phụ trách Sinh học phân tử và CNSHƯD 2966/QĐ-HVN 22/09/2016
4.5 Phó Bộ môn Sinh học phân tử và CNSHƯD
4.6 Nguyễn Thị Lâm Hải Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật 2278/QĐ-HVN 10/08/2016
4.7 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật 2939/QĐ-HVN 22/09/2016
4.8 Ông Nguyễn Xuân Cảnh Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh 2275/QĐ-HVN 10/08/2016
4.9 Ông Nguyễn Văn Giang Phó Bộ môn Công nghệ vi sinh 2938/QĐ-HVN 22/09/2016
4.10 Ông Đồng Huy Giới Trưởng Bộ môn Sinh học 2277/QĐ-HVN 10/08/2016
4.11 Bùi Thị Thu Hương Phó Bộ môn Sinh học 2935/QĐ-HVN 22/09/2016
4.12 Ông Nguyễn Hữu Đức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học động vật 2276/QĐ-HVN 10/08/2016
4.13 Ông Phan Hữu Tôn Phụ trách Trung tâm TT Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng 1009/QĐ-HVN 14/04/2017
5 Khoa CN Thông tin
5.1 Ông Ngô Tuấn Anh Trưởng Khoa Khoa CN Thông tin 1984/QĐ-HVN 29/04/2021
5.2 Ông Nguyễn Văn Hạnh Phó Khoa Khoa CN Thông tin 1902/QĐ-HVN 11/07/2016
5.3 Phan Thị Thu Hồng Phó Khoa Khoa CN Thông tin 3000/QĐ-HVN 19/08/2019
5.4 Vũ Thị Thu Giang Phó Bộ môn phụ trách Toán học 1416/QĐ-HVN 15/05/2020
5.5 Lê Thị Diệu Thùy Phó Bộ môn Toán học 4629/QĐ-HVN 07/012/2020
5.6 Ông Nguyễn Văn Hạnh Trưởng Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin 1514/QĐ-HVN 20/05/2020
5.7 Ông Nguyễn Xuân Thảo Phó Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin 1515/QĐ-HVN 20/05/2020
5.8 Ông Ngô Công Thắng Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm 2282/QĐ-HVN 10/08/2016
5.9 Hoàng Thị Hà Phó Bộ môn Công nghệ phần mềm 2968/QĐ-HVN 22/09/2016
5.10 Nguyễn Thị Thủy Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính 2283/QĐ-HVN 10/08/2016
5.11 Trần Thị Thu Huyền Phó Bộ môn Khoa học máy tính 2923/QĐ-HVN 22/09/2016
5.12 Ông Nguyễn Tiến Hiển Trưởng Bộ môn Vật lý 2279/QĐ-HVN 10/08/2016
5.13 Nguyễn Thị Phương Phó Bộ môn Vật lý 2922/QĐ-HVN 22/09/2016
6 Khoa CN thực phẩm
6.1 Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó Khoa phụ trách Khoa Công nghệ thực phẩm 1660/QĐ-HVN 12/04/2021
6.2 Ông Giang Trung Khoa Phó Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm 1904/QĐ-HVN 11/07/2016
6.3 Trần Thị Lan Hương Phó Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm 1374/QĐ-HVN 15/05/2018
6.4 Lại Thị Ngọc Hà Trưởng Bộ môn Hóa sinh - CNSH thực phẩm 2286/QĐ-HVN 10/08/2016
6.5 Nguyễn Thị Lâm Đoàn Phó Bộ môn Hóa sinh - CNSH thực phẩm 503/QĐ-HVN 28/02/2019
6.6 Trần Thị Lan Hương Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng 2287/QĐ-HVN 10/08/2016
6.7 Nguyễn Thị Hoàng Lan Phó Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng 2920/QĐ-HVN 22/09/2016
6.8 Trần Thị Định Trưởng Bộ môn Công nghệ chế biến 2285/QĐ-HVN 10/08/2016
6.9 Đinh Thị Hiền Phó Bộ môn Công nghệ chế biến 2917/QĐ-HVN 22/09/2016
6.10 Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch 2289/QĐ-HVN 10/08/2016
6.11 Vũ Thị Kim Oanh Phó Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch 2918/QĐ-HVN 22/09/2016
6.12 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm 2290/QĐ-HVN 10/08/2016
6.13 Phan Thị Phương Thảo Phó Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm 2919/QĐ-HVN 22/09/2016
6.14 Ông Nguyễn Hoàng Anh Trưởng phòng Phòng thí nghiệm trọng điểm KH và CNTP 2284/QĐ-HVN 10/08/2016
7 Khoa Kế toán và QTKD
7.1 Ông Đỗ Quang Giám Trưởng Khoa Khoa Kế toán và QTKD 1663/QĐ-HVN 12/04/2021
7.2 Ông Nguyễn Quốc Chỉnh Phó Khoa Khoa Kế toán và QTKD 1906/QĐ-HVN 11/07/2016
7.3 Phó Khoa Khoa Kế toán và QTKD
7.4 Lê Thị Minh Châu Trưởng Bộ môn Kế toán tài chính 2295/QĐ-HVN 10/08/2016
7.5 Nguyễn Thị Thủy Phó Bộ môn Kế toán tài chính 2931/QĐ-HVN 22/09/2016
7.6 Ông Đỗ Quang Giám Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán 2298/QĐ-HVN 10/08/2016
7.7 Ngô Thị Thu Hằng Phó Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán 3948/QĐ-HVN 05/12/2016
7.8 Chu Thị Kim Loan Trưởng Bộ môn Marketing 2299/QĐ-HVN 10/08/2016
7.9 Ông Nguyễn Văn Phương Phó Bộ môn Marketing 2928/QĐ-HVN 22/09/2016
7.10 Lê Thị Thanh Hảo Phó Bộ môn phụ trách Tài chính 2967/QĐ-HVN 22/09/2016
7.11 Nguyễn Thị Hương Phó Bộ môn Tài chính 2934/QĐ-HVN 22/09/2016
7.12 Phạm Thị Hương Dịu Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh 2297/QĐ-HVN 10/08/2016
7.13 Ông Nguyễn Hải Núi Phó Bộ môn Quản trị kinh doanh 2930/QĐ-HVN 22/09/2016
8 Khoa Kinh tế và PTNT
8.1 Nguyễn Thị Minh Hiền Trưởng Khoa Khoa Kinh tế và PTNT 1983/QĐ-HVN 29/04/2021
8.2 Ông Nguyễn Mậu Dũng Phó Khoa Khoa Kinh tế và PTNT 3002/QĐ-HVN 19/08/2019
8.3 Ông Nguyễn Hữu Nhuần Phó Khoa Khoa Kinh tế và PTNT 1788/QĐ-HVN 05/06/2020
8.4 Phạm Thanh Lan Phó Bộ môn phụ trách KT tài nguyên và Môi trường 1263/QĐ-HVN 07/05/2020
8.5 Ông Hồ Ngọc Cường Phó Bộ môn KT tài nguyên và Môi trường 1787/QĐ-HVN 05/06/2020
8.6 Ông Quyền Đình Hà Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn 3739/QĐ-HVN 10/10/2019
8.7 Mai Lan Phương Phó Bộ môn Phát triển nông thôn 1261/QĐ-HVN 07/05/2020
8.8 Nguyễn Phượng Lê Trưởng Bộ môn Kinh tế NN và Chính sách 2113/QĐ-HVN 25/07/2018
8.9 Nguyễn Thị Thiêm Phó Bộ môn Kinh tế NN và Chính sách 3198/QĐ-HVN 02/10/2018
8.10 Ông Nguyễn Minh Đức Trưởng Bộ môn Kinh tế 3105/QĐ-HVN 31/08/2020
8.11 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Phó Bộ môn Kinh tế 2911/QĐ-HVN 22/09/2016
8.12 Ông Nguyễn Hữu Nhuần Phó Bộ môn phụ trách Phân tích định lượng 4772/QĐ-HVN 16/12/2019
8.13 Ông Dương Nam Hà Phó Bộ môn Phân tích định lượng 1786/QĐ-HVN 05/06/2020
8.14 Ông Nguyễn Tuấn Sơn Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư 2305/QĐ-HVN 10/08/2016
8.15 Nguyễn Thị Minh Thu Phó Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư 2914/QĐ-HVN 22/09/2016
9 Khoa Khoa học xã hội
9.1 Ông Trần Lê Thanh Trưởng Khoa Khoa Khoa học xã hội 3205/QĐ-HVN 01/07/2021
9.2 Nguyễn Thị Minh Hạnh Phó Khoa Khoa Khoa học xã hội 3180/QĐ-HVN 04/09/2020
9.3 Lê Thị Xuân Phó Khoa Khoa Khoa học xã hội 3181/QĐ-HVN 04/09/2020
9.4 Ông Trần Lê Thanh Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị 3184/QĐ-HVN 04/09/2020
9.5 Vũ Hải Hà Phó Bộ môn Khoa học chính trị 3185/QĐ-HVN 04/09/2020
9.6 Nguyễn Thị Thu Hà Phụ trách Bộ môn Xã hội học 3188/QĐ-HVN 04/09/2020
9.7 Nguyễn Thị Minh Khuê Phó Bộ môn Xã hội học 3189/QĐ-HVN 04/09/2020
9.8 Ông Nguyễn Đắc Dũng Phó Bộ môn phụ trách Triết học 3190/QĐ-HVN 04/09/2020
9.9 Phó Bộ môn Triết học
9.10 Lê Thị Kim Thanh Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học 3191/QĐ-HVN 04/09/2020
9.11 Trương Thị Thu Hạnh Phó Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học 3192/QĐ-HVN 04/09/2020
9.12 Ông Vũ Văn Tuấn Trưởng Bộ môn Pháp luật 3186/QĐ-HVN 04/09/2020
9.13 Nguyễn Thị Ngân Phó Bộ môn Pháp luật 3187/QĐ-HVN 04/09/2020
10 Khoa Nông học
10.1 Ông Trần Văn Quang Trưởng Khoa Khoa Nông học 1666/QĐ-HVN 12/04/2021
10.2 Ông Nguyễn Đức Huy Phó Khoa Khoa Nông học 1914/QĐ-HVN 11/07/2016
10.3 Ninh Thị Phíp Phó Khoa Khoa Nông học 3999/QĐ-HVN 16/11/2018
10.4 Ông Chu Anh Tiệp Trưởng Bộ môn Canh tác học 2322/QĐ-HVN 10/08/2016
10.5 Trần Thị Thiêm Phó Bộ môn Canh tác học 2899/QĐ-HVN 22/09/2016
10.6 Ông Hà Viết Cường Trưởng Bộ môn Bệnh cây 2312/QĐ-HVN 10/08/2016
10.7 Ông Nguyễn Đức Huy Phó Bộ môn Bệnh cây 2900/QĐ-HVN 22/09/2016
10.8 Ninh Thị Phíp Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp 2318/QĐ-HVN 10/08/2016
10.9 Ông Vũ Ngọc Thắng Phó Bộ môn Cây công nghiệp 2894/QĐ-HVN 22/09/2016
10.10 Tăng Thị Hạnh Trưởng Bộ môn Cây lương thực 2316/QĐ-HVN 10/08/2016
10.11 Ông Nguyễn Việt Long Phó Bộ môn Cây lương thực 3939/QĐ-HVN 05/12/2016
10.12 Hồ Thị Thu Giang Trưởng Bộ môn Côn trùng 2315/QĐ-HVN 10/08/2016
10.13 Lê Ngọc Anh Phó Bộ môn Côn trùng 2902/QĐ-HVN 22/09/2016
10.14 Đỗ Thị Hường Trưởng Bộ môn PPTN và Thống kê sinh học 2317/QĐ-HVN 10/08/2016
10.15 Nguyễn Hồng Hạnh Phó Bộ môn PPTN và Thống kê sinh học 2892/QĐ-HVN 22/09/2016
10.16 Vũ Thị Thu Hiền Trưởng Bộ môn Di truyền giống 2601/QĐ-HVN 30/08/2016
10.17 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Phó Bộ môn Di truyền giống 2896/QĐ-HVN 22/09/2016
10.18 Ông Vũ Thanh Hải Phó Bộ môn phụ trách Rau Hoa Quả và Cảnh quan 2744/QĐ-HVN 31/07/2019
10.19 Ông Nguyễn Anh Đức Phó Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan 4767/QĐ-HVN 16/12/2019
10.20 Ông Trần Anh Tuấn Trưởng Bộ môn Sinh lý thực vật 2320/QĐ-HVN 10/08/2016
10.21 Ông Phạm Tuấn Anh Phó Bộ môn Sinh lý thực vật 2895/QĐ-HVN 22/09/2016
10.22 Ông Nguyễn Hữu Cường Trưởng Bộ môn Thực vật 2314/QĐ-HVN 10/08/2016
10.23 Phùng Thị Thu Hà Phó Bộ môn Thực vật 2898/QĐ-HVN 22/09/2016
10.24 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triền giống rau chất lượng cao 1272/QĐ-HVN 07/05/2020
10.25 Ông Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ 1326/QĐ-HVN 11/05/2020
10.26 Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ
10.27 Ông Phạm Văn Cường Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản 999/QĐ-HVN 14/04/2017
11 Khoa Sư phạm và NN
11.1 Ông Nguyễn Tất Thắng Trưởng Khoa Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 2746/QĐ-HVN 10/06/2021
11.2 Trần Thị Hà Nghĩa Phó Khoa Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 1917/QĐ-HVN 11/07/2016
11.3 Ngô Thị Thanh Tâm Phó Khoa Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 1916/QĐ-HVN 11/07/2016
11.4 Trần Thị Hà Nghĩa Phụ trách Bộ môn Tâm lý 1255/QĐ-HVN 07/05/2020
11.5 Ông Nguyễn Công Ước Trưởng Bộ môn Phương pháp giáo dục 2328/QĐ-HVN 10/08/2016
11.6 Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó Bộ môn Phương pháp giáo dục 2910/QĐ-HVN 22/09/2016
11.7 Ngô Thị Thanh Tâm Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 1754/QĐ-HVN 05/06/2017
11.8 Phạm Hương Lan Phó Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 1755/QĐ-HVN 24/05/2019
11.9 Bùi Thị Là Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp 1755/QĐ-HVN 05/06/2017
11.10 Trần Thị Hải Phó Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp 202/QĐ-HVN 19/01/2018
12 Khoa Tài nguyên và Môi trường
12.1 Ông Trần Trọng Phương Trưởng Khoa Khoa Tài nguyên và Môi trường 3166/QĐ-HVN 30/06/2021
12.2 Ông Trần Quốc Vinh Phó Khoa Khoa Tài nguyên và Môi trường 2015/QĐ-HVN 29/04/2021
12.3 Ông Trịnh Quang Huy Phó Khoa Khoa Tài nguyên và Môi trường 1992/QĐ-HVN 29/04/2021
12.4 Ông Nguyễn Thanh Lâm Phó Khoa Khoa Tài nguyên và Môi trường 1993/QĐ-HVN 29/04/2021
12.5 Cao Việt Hà Trưởng Bộ môn Khoa học đất 1994/QĐ-HVN 29/04/2021
12.6 Ông Luyện Hữu Cử Phó Bộ môn Khoa học đất 1995/QĐ-HVN 29/04/2021
12.7 Ông Trần Quốc Vinh Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai 2015/QĐ-HVN 29/04/2021
12.8 Ông Phạm Văn Vân Phó Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai 2002/QĐ-HVN 29/04/2021
12.9 Ông Nguyễn Văn Quân Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai 2000/QĐ-HVN 29/04/2021
12.10 Đỗ Thị Đức Hạnh Phó Bộ môn Quản lý đất đai 2001/QĐ-HVN 29/04/2021
12.11 Ông Nguyễn Quang Học Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất 1998/QĐ-HVN 29/04/2021
12.12 Ông Đỗ Văn Nhạ Phó Bộ môn Quy hoạch đất 1999/QĐ-HVN 29/04/2021
12.13 Nguyễn Thu Hà Trưởng Bộ môn Nông hóa 2003/QĐ-HVN 29/04/2021
12.14 Ngô Thị Dung Trưởng Bộ môn Tài nguyên nước 1996/QĐ-HVN 29/04/2021
12.15 Nguyễn Thị Giang Phó Bộ môn Tài nguyên nước 1997/QĐ-HVN 29/04/2021
12.16 Ông Trần Trọng Phương Trưởng Bộ môn Trắc địa bản đồ 2014/QĐ-HVN 29/04/2021
12.17 Phó Bộ môn Trắc địa bản đồ
12.18 Cao Việt Hà Trưởng phòng Phóng Thí nghiệm đánh giá chất lượng đất và phân bón 1994/QĐ-HVN 29/04/2021
12.19 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng Bộ môn Hóa học 2004/QĐ-HVN 29/04/2021
12.20 Ông Trần Thanh Hải Phó Bộ môn Hóa học 2006/QĐ-HVN 29/04/2021
12.21 Lê Thị Thu Hương Phó Bộ môn Hóa học 2005/QĐ-HVN 29/04/2021
12.22 Đinh Hồng Duyên Trưởng Bộ môn Vi sinh vật 2007/QĐ-HVN 29/04/2021
12.23 Vũ Thị Hoàn Phó Bộ môn Vi sinh vật 2008/QĐ-HVN 29/04/2021
12.24 Ông Nguyễn Ngọc Tú Phó Bộ môn phụ trách Công nghệ môi trường 2013/QĐ-HVN 29/04/2021
12.25 Phó Bộ môn Công nghệ môi trường
12.26 Nguyễn Thị Bích Yên Trưởng Bộ môn Sinh thái nông nghiệp 2009/QĐ-HVN 29/04/2021
12.27 Phan Thị Thúy Phó Bộ môn Sinh thái nông nghiệp 2010/QĐ-HVN 29/04/2021
12.28 Đinh Thị Hải Vân Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường 2011/QĐ-HVN 29/04/2021
12.29 Ông Cao Trường Sơn Phó Bộ môn Quản lý môi trường 2012/QĐ-HVN 29/04/2021
12.30 Ông Trịnh Quang Huy Trưởng phòng Phóng Thí nghiệm môi trường 1992/QĐ-HVN 29/04/2021
13 Khoa Thú y
13.1 Ông Bùi Trần Anh Đào Trưởng Khoa Khoa Thú y 1661/QĐ-HVN 12/04/2021
13.2 Lại Thị Lan Hương Phó Khoa Khoa Thú y 1918/QĐ-HVN 11/07/2016
13.3 Phó Khoa Khoa Thú y
13.4 Ông Bùi Trần Anh Đào Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y 2604/QĐ-HVN 30/08/2016
13.5 Bùi Thị Tố Nga Phó Bộ môn Bệnh lý thú y 2879/QĐ-HVN 22/09/2016
13.6 Ông Sử Thanh Long Trưởng Bộ môn Ngoại sản 2333/QĐ-HVN 10/08/2016
13.7 Ông Nguyễn Hoài Nam Phó Bộ môn Ngoại sản 2880/QĐ-HVN 22/09/2016
13.8 Ông Đàm Văn Phải Phó Bộ môn phụ trách Nội - Chẩn - Dược lý 2963/QĐ-HVN 22/09/2016
13.9 Phạm Thị Lan Hương Phó Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý 502/QĐ-HVN 28/02/2019
13.10 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Trưởng Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm 2332/QĐ-HVN 10/08/2016
13.11 Ông Trương Hà Thái Phó Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm 2884/QĐ-HVN 22/09/2016
13.12 Bùi Khánh Linh Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng 4768/QĐ-HVN 16/12/2019
13.13 Ông Nguyễn Văn Phương Phó Bộ môn Ký sinh trùng 2887/QĐ-HVN 22/09/2016
13.14 Ông Nguyễn Bá Tiếp Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai 2335/QĐ-HVN 10/08/2016
13.15 Trần Thị Đức Tám Phó Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai 2881/QĐ-HVN 22/09/2016
13.16 Ông Dương Văn Nhiệm Trưởng Bộ môn Thú y cộng đồng 4769/QĐ-HVN 16/12/2019
13.17 Nguyễn Thị Trang Phó Bộ môn Thú y cộng đồng 2163/QĐ-HVN 17/06/2019
13.18 Ông Trần Văn Nên Giao Giám đốc Bệnh viện Thú y 3770/QĐ-HVN 14/10/2019
13.19 Ông Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc Bệnh viện Thú y 2882/QĐ-HVN 22/09/2016
13.20 Ông Nguyễn Văn Phương Giao Phó Giám đốc Bệnh viện Thú y 3771/QĐ-HVN 14/10/2019
13.21 Ông Lê Văn Hùng Giao Phó Giám đốc Bệnh viện Thú y 3772/QĐ-HVN 14/10/2019
13.22 Nguyễn Thị Lan Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 2605/QĐ-HVN 30/08/2016
13.23 Nguyễn Thị Hoa Phó Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 2883/QĐ-HVN 22/09/2016
13.24 Ông Lê Văn Phan Phó Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 45/QĐ-HVN 08/01/2018
13.25 Ông Trương Quang Lâm Phó Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 3006/QĐ-HVN 19/08/2019
15 Khoa Thủy sản
15.1 Ông Kim Văn Vạn Trưởng Khoa Khoa Thủy sản 1985/QĐ-HVN 29/04/2021
15.2 Trần Thị Nắng Thu Phó Khoa Khoa Thủy sản 2589/QĐ-HVN 30/08/2016
15.3 Ông Trương Đình Hoài Phó Khoa Khoa Thủy sản 3004/QĐ-HVN 19/08/2019
15.4 Ông Trương Đình Hoài Trưởng Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản 3199/QĐ-HVN 02/10/2018
15.5 Ông Lê Việt Dũng Phó Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản 3448/QĐ-HVN 23/09/2019
15.6 Trần Thị Nắng Thu Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản 2865/QĐ-HVN 22/09/2016
15.7 Phạm Thị Lam Hồng Phó Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản 3942/QĐ-HVN 18/05/2015
15.8 Ông Trịnh Đình Khuyến Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản 1754/QĐ-HVN 24/05/2019
15.9 Trần Ánh Tuyết Phó Bộ môn Nuôi trồng thủy sản 3941/QĐ-HVN 18/05/2015
16 Khoa Giáo dục quốc phòng
16.1 Ông Nguyễn Văn Mão Trưởng Khoa Khoa Giáo dục quốc phòng 1659/QĐ-HVN 12/04/2021
16.2 Ông Trịnh Hùng Sơn Phó Khoa Khoa Giáo dục quốc phòng 3098/QĐ-HVN 28/06/2021
16.3 Ông Phạm Ngọc Thạch Trưởng Bộ môn Đường lối quân sự của Đảng 4770/QĐ-HVN 16/12/2019
16.4 Ông Lê Quốc Bình Trưởng Bộ môn Bộ môn Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên 2165/QĐ-HVN 17/06/2019
16.5 Ông Nguyễn Văn Chung Trưởng Bộ môn Bộ môn Công tác quốc phòng - an ninh 1789/QĐ-HVN 05/06/2020
15 TT GDTC và TT
20.1 Ông Nguyễn Đăng Thiện Giám đốc TT GDTC và Thể thao 1251/QĐ-HVN 19/05/2016
20.2 Ông Nguyễn Xuân Cừ Phó Giám đốc TT GDTC và Thể thao 1926/QĐ-HVN 11/07/2016
20.3 Ông Nguyễn Văn Toản Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, 'TT GDTC và Thể thao 2337/QĐ-HVN 10/08/2016
20.4 Lê Thị Kim Lan Phó Bộ môn Giáo dục thể chất, 'TT GDTC và Thể thao 2961/QĐ-HVN 22/09/2016
20.5 Ông Trần Văn Hậu Phó Bộ môn Giáo dục thể chất, 'TT GDTC và Thể thao 2960/QĐ-HVN 22/09/2016
  III. PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
20.6 Ông Nguyễn Công Tiệp Chánh Văn phòng Văn phòng Học viện 1226/QĐ-HVN 19/05/2016
20.7 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Học viện 2253/QĐ-HVN 10/08/2016
20.8 Văn phòng Học viện 1380/QĐ-HVN 15/05/2018
20.9 Ông Nguyễn Tất Thắng Trưởng Ban Ban CTCT và CTSSV 2617/QĐ-HVN 24/07/2019
20.10 Ông Vũ Văn Tuấn Phó Trưởng ban Ban CTCT và CTSSV 1378/QĐ-HVN 15/05/2018
20.11 Ông Dương Thành Huân Phó Trưởng ban Ban CTCT và CTSSV 3005/QĐ-HVN 19/08/2019
20.12 Ông Nguyễn Viết Đăng Trưởng Ban Ban Quản lý đào tạo 2618/QĐ-HVN 24/07/2019
20.13 Ông Phan Xuân Hảo Phó Ban Ban Quản lý đào tạo 1935/QĐ-HVN 11/07/2016
20.14 Ông Nguyễn Quang Tự Phó Ban Ban Quản lý đào tạo 1888/QĐ-HVN 11/07/2016
20.15 Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng Ban Ban Hợp tác Quốc tế 1245/QĐ-HVN 19/05/2016
20.16 Lê Thị Bích Liên Phó Ban Ban Hợp tác Quốc tế 1927/QĐ-HVN 11/07/2016
20.17 Ông Nguyễn Việt Long Phó Ban Ban Hợp tác Quốc tế 1928/QĐ-HVN 11/07/2016
20.18 Lê Huỳnh Thanh Phương Trưởng Ban Ban Khoa học và Công nghệ 1246/QĐ-HVN 19/05/2016
20.19 Ông Trần Hiệp Phó Ban Ban Khoa học và Công nghệ 1929/QĐ-HVN 11/07/2016
20.20 Ban Khoa học và Công nghệ
20.21 Ông Lê Vũ Quân Trưởng Ban Ban Quản lý cơ sở vật 2626/QĐ-HVN 24/07/2019
20.22 Ông Nguyễn Quang Huy Phó Ban Ban Quản lý cơ sở vật 1258/QĐ-HVN 07/05/2020
20.23 Ông Phạm Văn Hùng Trưởng Ban Ban Tài chính và Kế toán 1248/QĐ-HVN 19/05/2016
20.24 Ông Trần Quang Trung Kế toán trưởng Ban Tài chính và Kế toán 338/QĐ-HVN 19/02/2016
20.25 Phó Ban Ban Tài chính và Kế toán
20.26 Ông Nguyễn Công Ước Trưởng Ban Ban Thanh tra 2622/QĐ-HVN 24/07/2019
20.27 Ông Nguyễn Đình Thi Phó Ban Ban Thanh tra 2599/QĐ-HVN 30/08/2016
20.28 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng Ban Ban Tổ chức cán bộ 2619/QĐ-HVN 24/07/2019
20.29 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Phó Ban Ban Tổ chức cán bộ 2999/QĐ-HVN 19/08/2019
20.30 Phó Ban Ban Tổ chức cán bộ
20.31 Ông Vũ Văn Cường Trạm Trưởng Trạm Y tế 2699/QĐ-HVN 05/09/2016
20.32 Hoàng Thị Liễu Trạm phó Trạm Y tế 2670/QĐ-HVN 05/09/2016
20.33 Phạm Thị Thanh Mai Giám đốc TT Thông tin Thư viện Lương Định Của 1252/QĐ-HVN 19/05/2016
20.34 Ông Tô Văn Nguyện Phó Giám đốc TT Thông tin Thư viện Lương Định Của 1937/QĐ-HVN 11/07/2016
20.35 Trần Thị Minh Hằng Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng 2623/QĐ-HVN 24/07/2019
20.36 Vũ Thị Thúy Hằng Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng 1925/QĐ-HVN 11/07/2016
20.37 Ông Nguyễn Văn Quân Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên 2624/QĐ-HVN 24/07/2019
20.38 Đỗ Thị Kim Hương Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên 3194/QĐ-HVN 02/10/2018
20.39 Đỗ Lê Anh Giám đốc NXB Học viện Nông nghiệp 3309/QĐ-HVN 06/09/2019
20.40 Tổng Biên tập NXB Học viện Nông nghiệp
20.41 Ông Võ Văn Nam Trưởng Ban Ban Quản lý đầu tư 4842/QĐ-HVN 20/12/2019
  IV. VIỆN, TRUNG TÂM, CÔNG TY .. TRỰC THUỘC HỌC VIỆN
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
20.42 Ông Ngô Quang Ước Phó Giám đốc phụ trách TT Dạy nghề và ứng dụng kỹ thuật cao 4088/QĐ-HVN 12/10/2017
20.43 Phó Giám đốc TT Dạy nghề và ứng dụng kỹ thuật cao
20.44 Ông Phan Quốc Hưng Giám đốc TT Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường 997/QĐ-HVN 14/04/2017
20.45 Ông Nguyễn Thế Bình Phó Giám đốc TT Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường 1772/QĐ-HVN 05/06/2017
20.46 Ông Phạm Văn Hội Giám đốc TT Sinh thái nông nghiệp 1003/QĐ-HVN 14/04/2017
20.47 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Giám đốc TT Sinh thái nông nghiệp 1775/QĐ-HVN 05/06/2017
20.48 Ông Đỗ Văn Nhạ Phó Giám đốc phụ trách TT Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên MT 2741/QĐ-HVN 31/07/2019
20.49 Ông Luyện Hữu Cử Phó Giám đốc TT Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên MT 3489/QĐ-HVN 23/09/2019
20.50 Ông Nguyễn Mai Thơm Giám đốc TT Thực nghiệm và Đào tạo nghề 998/QĐ-HVN 14/04/2017
20.51 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc TT Thực nghiệm và Đào tạo nghề 1774/QĐ-HVN 05/06/2017
20.52 Trưởng Bộ môn Dạy và Rèn nghề, TT Thực nghiệm và Đào tạo nghề
20.53 Ông Trần Nguyễn Hà Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế 374/QĐ-HVN 26/02/2016
20.54 Lê Thị Bích Liên Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế 717/QĐ-HVN 01/04/2016
20.55 Ông Ngô Tuấn Anh Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế 1383/QĐ-HVN 15/05/2018
20.56 Ông Phạm Quang Dũng Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1435/QĐ-HVN 02/06/2016
20.57 Ông Lê Ngọc Hướng Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1818/QĐ-HVN 01/07/2016
20.58 Ông Ngô Trí Dương Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm 2078/QĐ-HVN 25/07/2016
20.59 Ông Nguyễn Minh Đức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm 1776/QĐ-HVN 05/06/2017
20.60 Ông Trần Đình Thao Giám đốc Viện Kinh tế và Phát triển 1869/QĐ-HVN 26/06/2018
20.61 Ông Nguyễn Ngọc Vinh Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Phát triển 1766/QĐ-HVN 05/06/2017
20.62 Ông Vũ Văn Liết Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng 1007/QĐ-HVN 14/04/2017
20.63 Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng
20.64 Ông Nguyễn Văn Mười Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng 1764/QĐ-HVN 05/06/2017
20.65 Ông Bùi Việt Đức Giám đốc Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện 996/QĐ-HVN 14/04/2017
20.66 Ông Vũ Công Cảnh Phó Giám đốc Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện 1761/QĐ-HVN 05/06/2017
20.67 Ông Nguyễn Xuân Trường Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp 995/QĐ-HVN 14/04/2017
20.68 Nguyễn Thị Sơn Viện phó Viện Sinh học nông nghiệp 1759/QĐ-HVN 05/06/2017
20.69 Ông Ngô Sỹ Đạt Phó Giám đốc phụ trách Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp 3107/QĐ-HVN 31/08/2020
20.70 Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp
20.71 Ông Nguyễn Mai Thơm Giám đốc Viện Sinh vật cảnh 2663/QĐ-HVN 04/06/2021
20.72 Ông Trịnh Đình Khuyến Phó Giám đốc Viện Sinh vật cảnh 3095/QĐ-HVN 28/06/2021
20.73 Ông Nguyễn Đức Bách Giám đốc Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm 2600/QĐ-HVN 04/06/2021
20.74 Phí Thị Cẩm Miện Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm 2601/QĐ-HVN 04/06/2021
20.75 Ông Phạm Phú Long Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu 2665/QĐ-HVN 04/06/2021
20.76 Ông Vũ Ngọc Thắng Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu 2666/QĐ-HVN 04/06/2021
20.77 Ông Ngô Xuân Nghiễn Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu 2662/QĐ-HVN 04/06/2021
20.78 Nguyễn Thị Bích Thùy Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu 2664/QĐ-HVN 04/06/2021
20.79 Ông Vũ Ngọc Huyên Giám đốc Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực 3166/QĐ-HVN 10/10/2016
20.80 Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực
20.81 Ông Phạm Kim Đăng Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao 1005/QĐ-HVN 14/04/2017
20.82 Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao
20.83 Ông Trần Đức Viên Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp 832/QĐ-HVN 24/03/2020
20.84 Ông Nguyễn Việt Long Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp 833/QĐ-HVN 24/03/2020
20.85 Ông Hoàng Hiệp Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh 4049/QĐ-HVN 29/10/2020
20.86 Đỗ Thị Tám Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh 4050/QĐ-HVN 29/10/2020
20.87 Ông Nguyễn Đức Huy Giám đốc Bệnh viện Cây trồng 162/QĐ-HVN 18/01/2019
20.88 Ông Hà Viết Cường Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng 505/QĐ-HVN 28/02/2019
20.89 Vũ Ngọc Lan Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng 2743/QĐ-HVN 31/07/2019
20.90 Ông Phạm Hồng Thái Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới 4846/QĐ-HVN 20/12/2019
20.91 Ông Trần Văn Toàn Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới 4847/QĐ-HVN 20/12/2019
20.92 Ông Trương Hà Thái Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn