Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRONG HỌC VIỆN

  I. BAN GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
1 Ban Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Học viện
1.1 Nguyễn Thị Lan Giám đốc Ban Giám đốc 2402/QĐ-BNN-TCCB 26/06/2020
1.2 Ông Phạm Văn Cường Phó Giám đốc Ban Giám đốc 3619/QĐ-HVN 20/07/2021
1.3 Ông Vũ Ngọc Huyên Phó Giám đốc Ban Giám đốc 3618/QĐ-HVN 20/07/2021
1.4 Ông Nguyễn Công Tiệp Phó Giám đốc Ban Giám đốc 666/QĐ-HVN 15/02/2024
1.5 Ông Vũ Ngọc Huyên Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Hội đồng Học viện 756/QĐ-BNN-TCCB 02/03/2023
  II. CÁC KHOA
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
2 Khoa Chăn nuôi
2.1 Ông Bùi Huy Doanh Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi 3789/QĐ-HVN 07/07/2023
2.2 Nguyễn Thị Vinh Phó Khoa Khoa Chăn nuôi 6509/QĐ-HVN 22/12/2021
2.3 Phó Khoa Khoa Chăn nuôi
2.4 Ông Trần Hiệp Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa 4826/QĐ-HVN 11/10/2021
2.5 Ông Hán Quang Hạnh Phó Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa 610/QĐ-HVN 09/02/2023
2.6 Ông Đỗ Đức Lực Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc 6507/QĐ-HVN 02/11/2021
2.7 Ông Nguyễn Hoàng Thịnh Phó Bộ môn Di truyền giống gia súc 1602/QĐ-HVN 28/03/2022
2.8 Nguyễn Thị Vinh Trưởng Bộ môn Sinh học động vật 5344/QĐ-HVN 02/11/2021
2.9 Dương Thu Hương Phó Bộ môn Sinh học động vật 2877/QĐ-HVN 22/09/2016
2.10 Nguyễn Thị Tuyết Lê Phó Bộ môn phụ trách Dinh dưỡng và Thức ăn 3008/QĐ-HVN 19/08/2019
2.11 Ông Lê Việt Phương Phó Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn 1260/QĐ-HVN 07/05/2020
2.12 Ông Bùi Huy Doanh Trưởng Bộ môn Hóa sinh động vật 4971/QĐ-HVN 18/10/2021
2.13 Cù Thị Thiên Thu Trưởng Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật 5114/QĐ_HVN 25/10/2021
2.14 Nguyễn Thị Phương Giang Phó Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật 1977/QĐ-HVN 18/04/2022
2.15 Ông Vũ Đình Tôn Giám đốc TT Nghiên cứu liên ngành PTNT 4802/QĐ-HVN 28/12/2018
2.16 Nguyễn Thị Vinh Phụ trách Phòng Thí nghiệm trung tâm 3588/QĐ-HVN 29/06/2023
3 Khoa Cơ Điện
3.1 Ông Nguyễn Xuân Trường Trưởng Khoa Khoa Cơ Điện 5747/QĐ-HVN 11/10/2021
3.2 Ông Nguyễn Chung Thông Phó Khoa Khoa Cơ Điện 6669/QĐ-HVN 25/11/2022
3.3 Nguyễn Thị Hiên Phó Khoa Khoa Cơ Điện 6670/QĐ-HVN 25/11/2022
3.4 Ông Nguyễn Xuân Thiết Trưởng Bộ môn Cơ học kỹ thuật 4821/QĐ_HVN 11/10/2021
3.5 Ông Nguyễn Chung Thông Phó Bộ môn Cơ học kỹ thuật 1294/QĐ-HVN 11/03/2022
3.6 Ông Nguyễn Chung Thông Phụ trách Bộ môn Công nghệ cơ khí 2362/QĐ-HVN 27/04/2023
3.7 Ông Nguyễn Ngọc Cường Phó Bộ môn Công nghệ cơ khí 340/QĐ-HVN 29/01/2024
3.8 Ông Nguyễn Thanh Hải Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm 1296/QĐ-HVN 11/03/2022
3.9 Ông Hoàng Xuân Anh Phó Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm 1295/QĐ-HVN 11/03/2022
3.10 Ông Bùi Việt Đức Trưởng Bộ môn Động lực 5217/QĐ-HVN 28/10/2021
3.11 Ông Đặng Ngọc Danh Phó Bộ môn Động lực 1986/QĐ-HVN 18/04/2022
3.12 Ông Nguyễn Xuân Trường Trưởng Bộ môn Hệ thống điện 1076/QĐ-HVN 02/03/2022
3.13 Nguyễn Thị Duyên Phó Bộ môn Hệ thống điện 3427/QĐ-HVN 23/06/2022
3.14 Nguyễn Thị Hiên Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện 4823/QĐ-HVN 11/10/2021
3.15 Mai Thị Thanh Thủy Phó Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện 1806/QĐ-HVN 07/04/2022
3.16 Ông Ngô Trí Dương Trưởng Bộ môn Tự động hóa 4822/QĐ_HVN 11/10/2021
3.17 Đặng Thị Thúy Huyền Phó Bộ môn Tự động hóa 1802/QĐ-HVN 07/04/2022
3.20 Ông Đào Xuân Tiến Xưởng trưởng Xưởng Cơ Điện 3426/QĐ-HVN 23/06/2022
3.21 Ông Đỗ Trung Thực Xưởng phó Xưởng Cơ Điện 3428/QĐ-HVN 23/06/2022
4 Khoa Công nghệ sinh học
4.1 Ông Nguyễn Xuân Cảnh Trưởng Khoa Khoa Công nghệ sinh học 1665/QĐ-HVN 12/04/2021
4.2 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Phó Khoa Khoa Công nghệ sinh học 4234/QĐ-HVN 06/09/2021
4.3 Phạm Thị Dung Phó Khoa Khoa Công nghệ sinh học 6240/QĐ-HVN 08/12/2021
4.4 Ông Nguyễn Quốc Trung Phó Bộ môn phụ trách Sinh học phân tử và CNSHƯD 5703/QĐ-HVN 10/10/2022
4.5 Phó Bộ môn Sinh học phân tử và CNSHƯD
4.6 Ông Đinh Trường Sơn Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật 5214/QĐ-HVN 28/10/2021
4.7 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật 1115/QĐ-HVN 03/03/2022
4.8 Ông Nguyễn Văn Giang Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh 5216/QĐ-HVN 28/10/2021
4.9 Phó Bộ môn Công nghệ vi sinh
4.10 Ông Đồng Huy Giới Trưởng Bộ môn Sinh học 5212/QĐ-HVN 28/10/2021
4.11 Bùi Thị Thu Hương Phó Bộ môn Sinh học 1113/QĐ-HVN 03/03/2022
4.12 Trần Thị Bình Nguyên Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học động vật 4969/QĐ-HVN 18/10/2021
4.13 Nguyễn Thị Nhiên Phó Bộ môn Công nghệ sinh học động vật 1112/QĐ-HVN 03/03/2022
4.14 Ông Phan Hữu Tôn Phụ trách Trung tâm TT Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng 1009/QĐ-HVN 14/04/2017
5 Khoa CN Thông tin
5.1 Ông Nguyễn Công Tiệp Trưởng Khoa Khoa Công nghệ thông tin 4268/QĐ-HVN 06/09/2021
5.2 Ông Ngô Công Thắng Phó Khoa Khoa Công nghệ thông tin 1800/QĐ-HVN 07/04/2022
5.3 Ông Phạm Quang Dũng Phó Khoa Khoa Công nghệ thông tin 4499/QĐ-HVN 11/08/2023
5.4 Vũ Thị Thu Giang Phó Bộ môn phụ trách Toán học 1416/QĐ-HVN 15/05/2020
5.5 Lê Thị Diệu Thùy Phó Bộ môn Toán học 3437/QĐ-HVN 23/06/2022
5.6 Ông Phạm Quang Dũng Trưởng Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin 672/QĐ-HVN 08/02/2022
5.7 Nguyễn Thị Thảo Phó Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin 3438/QĐ-HVN 23/06/2022
5.8 Ông Ngô Công Thắng Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm 1081/QĐ-HVN 02/03/2022
5.9 Hoàng Thị Hà Phó Bộ môn Công nghệ phần mềm 2968/QĐ-HVN 22/09/2016
5.10 Trần Thị Thu Huyền Phó Bộ môn phụ trách Khoa học máy tính 5755/QĐ-HVN 11/10/2022
5.11 Vũ Thị Lưu Phó Bộ môn Khoa học máy tính 6668/QĐ-HVN 25/11/2022
5.12 Ông Nguyễn Tiến Hiển Trưởng Bộ môn Vật lý 2279/QĐ-HVN 10/08/2016
5.13 Nguyễn Thị Phương Phó Bộ môn Vật lý 3436/QĐ-HVN 23/06/2022
6 Khoa CN thực phẩm
6.1 Ông Nguyễn Hoàng Anh Trưởng Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm 1660/QĐ-HVN 12/04/2021
6.2 Lại Thị Ngọc Hà Phó Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm 6239/QĐ-HVN 08/12/2021
6.3 Nguyễn Thị Hạnh Phó Khoa Khoa Công nghệ thực phẩm 1082/QĐ-HVN 02/03/2022
6.4 Lại Thị Ngọc Hà Trưởng Bộ môn Hóa sinh - CNSH thực phẩm 6239/QĐ-HVN 08/12/2021
6.5 Phó Bộ môn Hóa sinh - CNSH thực phẩm
6.6 Nguyễn Thị Hoàng Lan Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng 1297/QĐ-HVN 11/03/2022
6.7 Trần Thị Nhung Phó Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng 2848/QĐ-HVN 27/05/2022
6.8 Trần Thị Định Trưởng Bộ môn Công nghệ chế biến 6200/QĐ-HVN 07/12/2021
6.9 Vũ Thị Hạnh Phó Bộ môn Công nghệ chế biến 2122/QĐ-HVN 25/04/2022
6.10 Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch 1597/QĐ-HVN 28/03/2022
6.11 Vũ Thị Kim Oanh Phó Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch 1983/QĐ-HVN 18/04/2022
6.12 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm 970/QĐ-HVN 22/02/2022
6.13 Vũ Quỳnh Hương Phó Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm 2853/QĐ-HVN 24/05/2023
6.14 Ông Nguyễn Hoàng Anh Trưởng phòng Phòng thí nghiệm trọng điểm KH và CNTP 4175/QĐ-HVN 28/07/2022
7 Khoa Kế toán và QTKD
7.1 Ông Đỗ Quang Giám Trưởng Khoa Khoa Kế toán và QTKD 1663/QĐ-HVN 12/04/2021
7.2 Ông Nguyễn Anh Trụ Phó Khoa Khoa Kế toán và QTKD 4967/QĐ-HVN 18/10/2021
7.3 Ông Nguyễn Hải Núi Phó Khoa Khoa Kế toán và QTKD 4966/QĐ-HVN 18/10/2021
7.4 Lê Thị Minh Châu Trưởng Bộ môn Kế toán tài chính 4609/QĐ-HVN 29/09/2021
7.5 Nguyễn Thị Thủy Phó Bộ môn Kế toán tài chính 2023/QĐ-HVN 19/04/2022
7.6 Ngô Thị Thu Hằng Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán 1304/QĐ-HVN 11/03/2022
7.7 Lại Phương Thảo Phó Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán 6345/QĐ-HVN 11/11/2022
7.8 Trần Thị Thu Hương Trưởng Bộ môn Marketing 5413/QĐ-HVN 04/11/2021
7.9 Bùi Hồng Quý Phó Bộ môn Marketing 2442/QĐ-HVN 04/05/2023
7.10 Ông Nguyễn Duy Linh Trưởng Bộ môn Tài chính 6627/QĐ-HVN 01/12/2023
7.11 Nguyễn Thị Hương Phó Bộ môn Tài chính 7430/QĐ-HVN 27/12/2022
7.12 Ông Đồng Đạo Dũng Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh 5750/QĐ-HVN 11/10/2022
7.13 Đào Hồng Vân Phó Bộ môn Quản trị kinh doanh 5751/QĐ-HVN 11/10/2022
8 Khoa Kinh tế và PTNT
8.1 Nguyễn Thị Minh Hiền Trưởng Khoa Khoa Kinh tế và PTNT 1298/QĐ-HVN 11/03/2022
8.2 Ông Nguyễn Mậu Dũng Phó Khoa Khoa Kinh tế và PTNT 4486/QĐ-HVN 22/09/2021
8.3 Ông Nguyễn Hữu Nhuần Phó Khoa Khoa Kinh tế và PTNT 4235/QĐ-HVN 06/09/2021
8.4 Phạm Thanh Lan Trưởng Bộ môn KT tài nguyên và Môi trường 1299/QĐ-HVN 11/03/2022
8.5 Ông Hồ Ngọc Cường Phó Bộ môn KT tài nguyên và Môi trường 2061/QĐ-HVN 13/04/2023
8.6 Ông Quyền Đình Hà Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn 631/QĐ-HVN 10/12/2021
8.7 Mai Lan Phương Phó Bộ môn Phát triển nông thôn 6352/QĐ-HVN 11/11/2022
8.8 Ông Lưu Văn Duy Phó Bộ môn phụ trách Kinh tế NN và Chính sách 341/QĐ-HVN 29/01/2024
8.9 Phó Bộ môn Kinh tế NN và Chính sách
8.10 Ông Nguyễn Minh Đức Trưởng Bộ môn Kinh tế 6118/QĐ-HVN 03/12/2021
8.11 Ông Ngô Minh Hải Phó Bộ môn Kinh tế 2542/QĐ-HVN 09/05/2023
8.12 Ông Lê Ngọc Hướng Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng 2365/QĐ-HVN 27/04/2023
8.13 Ông Trần Thế Cường Phó Bộ môn Phân tích định lượng 6585/QĐ-HVN 23/11/2022
8.14 Nguyễn Thị Minh Thu Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư 1312/QĐ-HVN 11/03/2022
8.15 Ông Đoỗ Trường Lâm Phó Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư 1969/QĐ-HVN 07/04/2023
9 Khoa Khoa học xã hội
9.1 Ông Trần Lê Thanh Trưởng Khoa Khoa Khoa học xã hội 3205/QĐ-HVN 01/07/2021
9.2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Khoa Khoa Khoa học xã hội 4233/QĐ-HVN 06/09/2021
9.3 Phó Khoa Khoa Khoa học xã hội
9.4 Ông Trần Lê Thanh Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị 1418/QĐ-HVN 16/03/2022
9.5 Ông Trần Khánh Dư Phó Bộ môn Khoa học chính trị 2489/QĐ-HVN 08/05/2023
9.6 Nguyễn Thị Thu Hà Phụ trách Bộ môn Xã hội học 3188/QĐ-HVN 04/09/2020
9.7 Nguyễn Thị Minh Khuê Phó Bộ môn Xã hội học 3189/QĐ-HVN 04/09/2020
9.8 Nguyễn Thị Thanh Hòa Trưởng Bộ môn Triết học 1420/QĐ-HVN 16/03/2022
9.9 Đỗ Thị Hạnh Trưởng Bộ môn Triết học 2774/QĐ-HVN 19/05/2023
9.10 Lê Thị Kim Thanh Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học 1090/QĐ-HVN 02/03/2022
9.11 Nguyễn Thị Sơn Phó Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học 6659/QĐ-HVN 25/11/2022
9.12 Nguyễn Thị Minh Hạnh Trưởng Bộ môn Pháp luật 1416/QĐ-HVN 16/03/2022
9.13 Nguyễn Thị Ngân Phó Bộ môn Pháp luật 3187/QĐ-HVN 04/09/2020
10 Khoa Nông học
10.1 Ông Trần Văn Quang Trưởng Khoa Khoa Nông học 1666/QĐ-HVN 12/04/2021
10.2 Ông Nguyễn Đức Tùng Phó Khoa Khoa Nông học 4965/QĐ-HVN 18/10/2021
10.3 Ninh Thị Phíp Phó Khoa Khoa Nông học 4238/QĐ-HVN 06/09/2021
10.4 Trần Thị Thiêm Trưởng Bộ môn Canh tác học 5211/QĐ-HVN 28/10/2021
10.5 Thiều Thị Phong Thu Phó Bộ môn Canh tác học 1290/QĐ-HVN 11/03/2022
10.6 Ông Nguyễn Đức Huy Trưởng Bộ môn Bệnh cây 5206/QĐ-HVN 28/10/2021
10.7 Nguyễn Thị Thanh Hồng Phó Bộ môn Bệnh cây 291/QĐ-HVN 19/01/2024
10.8 Ninh Thị Phíp Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp 4238/QĐ-HVN 06/09/2021
10.9 Ông Vũ Ngọc Thắng Phó Bộ môn Cây công nghiệp 1600/QĐ-HVN 28/03/2022
10.10 Tăng Thị Hạnh Trưởng Bộ môn Cây lương thực 4657/QĐ-HVN 01/10/2021
10.11 Ông Nguyễn Văn Lộc Phó Bộ môn Cây lương thực 1291/QĐ-HVN 11/03/2022
10.12 Ông Nguyễn Đức Tùng Trưởng Bộ môn Côn trùng 4965/QĐ-HVN 18/10/2021
10.13 Lê Ngọc Anh Phó Bộ môn Côn trùng 1368/QĐ-HVN 15/03/2022
10.14 Nguyễn Thị Ngọc Dinh Trưởng Bộ môn PPTN và Thống kê sinh học 5208/QĐ-HVN 28/10/2021
10.15 Nguyễn Hồng Hạnh Phó Bộ môn PPTN và Thống kê sinh học 1315/QĐ-HVN 14/03/2022
10.16 Vũ Thị Thu Hiền Trưởng Bộ môn Di truyền giống 4858/QĐ-HVN 12/10/2021
10.17 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Phó Bộ môn Di truyền giống 1287/QĐ-HVN 11/03/2022
10.18 Ông Vũ Thanh Hải Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan 5209/QĐ-HVN 28/10/2021
10.19 Ông Nguyễn Anh Đức Phó Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan 1379/QĐ-HVN 15/03/2022
10.20 Ông Trần Anh Tuấn Trưởng Bộ môn Sinh lý thực vật 4861/QĐ-HVN 12/10/2021
10.21 Ông Phạm Tuấn Anh Phó Bộ môn Sinh lý thực vật 1288/QĐ-HVN 11/03/2022
10.22 Phùng Thị Thu Hà Trưởng Bộ môn Thực vật 1415/QĐ-HVN 16/03/2022
10.23 Phó Bộ môn Thực vật 2898/QĐ-HVN 22/09/2016
10.24 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triền giống rau chất lượng cao 5378/QĐ-HVN 26/09/2022
10.25 Ông Vũ Duy Hoàng Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ 3615/QĐ-HVN 30/06/2023
10.26 Ông Phạm Văn Cường Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản 4968/QĐ-HVN 06/09/2022
11 Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
11.1 Ông Nguyễn Tất Thắng Trưởng Khoa Khoa Du lịch và Ngoại ngữ 5600/QĐ-HVN 10/10/2023
11.2 Trần Thị Hà Nghĩa Phó Khoa Khoa Du lịch và Ngoại ngữ 4971/QĐ-HVN 06/09/2022
11.3 Ông Hồ Ngọc Ninh Phó Khoa Khoa Du lịch và Ngoại ngữ 369/QĐ-HVN 30/01/2023
11.5 Trần Thị Hà Nghĩa Phó Bộ môn phụ trách Sư phạm công nghệ 3518/QĐ-HVN 24/06/2022
11.6 Phó Bộ môn Sư phạm công nghệ
11.7 Phạm Hương Lan Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 6663/QĐ-HVN 25/11/2022
11.8 Nguyễn Thị Ngọc Thu Phó Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 6664/QĐ-HVN 25/11/2022
11.9 Bùi Thị Là Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp 1442/QĐ-HVN 18/03/2022
11.10 Trần Thị Hải Phó Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp 6662/QĐ-HVN 25/11/2022
11.11 Ông Hoàng Sĩ Thính Trưởng Bộ môn Quản trị khách sạn và Nhà hàng 6587/QĐ-HVN 23/11/2022
11.12 Nguyễn Thị Trang Nhung Trưởng Bộ môn Quản lý du lịch và Lữ hành 312/QĐ-HVN 18/01/2023
12 Khoa Tài nguyên và Môi trường
12.1 Ông Trần Trọng Phương Trưởng Khoa Khoa Tài nguyên và Môi trường 3166/QĐ-HVN 30/06/2021
12.2 Ông Trần Quốc Vinh Phó Khoa Khoa Tài nguyên và Môi trường 6510/QĐ-HVN 22/12/2021
12.3 Ông Võ Hữu Công Phó Khoa Khoa Tài nguyên và Môi trường 638/QĐ-HVN 07/02/2022
12.5 Nguyễn Thu Hà Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng 1172/QĐ-HVN 04/03/2022
12.6 Ông Nguyễn Thành Trung Phó Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng 7248/QĐ-HVN 20/12/2022
12.7 Ông Trần Quốc Vinh Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường 2015/QĐ-HVN 02/03/2022
12.8 Ông Phạm Văn Vân Phó Bộ môn Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường 2252/QĐ-HVN 29/04/2022
12.9 Ông Nguyễn Văn Quân Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai 1799/QĐ-HVN 07/04/2022
12.10 Đỗ Thị Đức Hạnh Phó Bộ môn Quản lý đất đai 3458/QĐ-HVN 23/06/2022
12.11 Ông Đỗ Văn Nhạ Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất 1161/QĐ-HVN 04/03/2022
12.12 Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Bộ môn Quy hoạch đất 1980/QĐ-HVN 18/04/2022
12.14 Ngô Thanh Sơn Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên 1160/QĐ-HVN 04/03/2022
12.15 Phó Bộ môn Quản lý tài nguyên
12.16 Ông Trần Trọng Phương Trưởng Bộ môn Trắc địa bản đồ 1234/QĐ-HVN 08/03/2022
12.17 Ông Phan Văn Khuê Phó Bộ môn Trắc địa bản đồ 3461/QĐ-HVN 23/06/2022
12.18 Ông Nguyễn Đức Hùng Trưởng phòng Phóng Thí nghiệm đánh giá chất lượng đất và phân bón 3463/QĐ-HVN 23/06/2022
12.19 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng Bộ môn Hóa học 1412/QĐ-HVN 16/03/2022
12.20 Ông Trần Thanh Hải Phó Bộ môn Hóa học 3462/QĐ-HVN 23/06/2022
12.21 Lê Thị Thu Hương Phó Bộ môn Hóa học 2030/QĐ-HVN 19/04/2022
12.22 Đinh Hồng Duyên Trưởng Bộ môn Vi sinh vật 1086/QĐ-HVN 02/03/2022
12.23 Vũ Thị Hoàn Phó Bộ môn Vi sinh vật 3459/QĐ-HVN 23/06/2022
12.24 Ông Trịnh Quang Huy Trưởng Bộ môn Công nghệ môi trường 1084/QĐ-HVN 02/03/2022
12.25 Ông Nguyễn Ngọc Tú Phó Bộ môn Công nghệ môi trường 1989/QĐ-HVN 18/04/2022
12.26 Nguyễn Thị Bích Yên Trưởng Bộ môn Sinh thái nông nghiệp 1162/QĐ-HVN 04/03/2022
12.27 Phan Thị Thúy Phó Bộ môn Sinh thái nông nghiệp 3460/QĐ-HVN 23/06/2022
12.28 Đinh Thị Hải Vân Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường 1088/QĐ-HVN 02/03/2022
12.29 Ông Cao Trường Sơn Phó Bộ môn Quản lý môi trường 1984/QĐ-HVN 18/04/2022
12.30 Ông Nguyễn Ngọc Tú Trưởng phòng Phóng Thí nghiệm môi trường 3646/QĐ-HVN 01/07/2022
13 Khoa Thú y
13.1 Ông Bùi Trần Anh Đào Trưởng Khoa Khoa Thú y 1661/QĐ-HVN 12/04/2021
13.2 Ông Nguyễn Hoài Nam Phó Khoa Khoa Thú y 4994/QĐ-HVN 19/10/2021
13.3 Ông Trương Hà Thái Phó Khoa Khoa Thú y 6671/QĐ-HVN 25/11/2022
13.4 Bùi Thị Tố Nga Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y 1306/QĐ-HVN 11/03/2022
13.5 Ông Nguyễn Vũ Sơn Phó Bộ môn Bệnh lý thú y 6606/QĐ-HVN 23/11/2022
13.6 Đỗ Thị Kim Lành Trưởng Bộ môn Ngoại sản 1303/QĐ-HVN 11/03/2022
13.7 Phó Bộ môn Ngoại sản
13.8 Ông Đàm Văn Phải Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý 4992/QĐ-HVN 19/10/2021
13.9 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý 1116/QĐ-HVN 03/03/2022
13.10 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Trưởng Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm 4817/QĐ-HVN 11/10/2021
13.11 Ông Trương Hà Thái Phó Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm 1771/QĐ-HVN 06/04/2022
13.12 Bùi Khánh Linh Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng 6117/QĐ-HVN 03/12/2021
13.13 Ông Nguyễn Văn Phương Phó Bộ môn Ký sinh trùng 1117/QĐ-HVN 03/03/2022
13.14 Lại Thị Lan Hương Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai 4993/QĐ-HVN 19/10/2021
13.15 Ông Hoàng Minh Sơn Phó Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai 2394/QĐ-HVN 09/05/2022
13.16 Ông Hoàng Minh Đức Trưởng Bộ môn Thú y cộng đồng 1804/QĐ-HVN 07/04/2022
13.17 Nguyễn Thị Trang Phó Bộ môn Thú y cộng đồng 2163/QĐ-HVN 17/06/2019
13.18 Ông Trần Văn Nên Giao Giám đốc Bệnh viện Thú y 3770/QĐ-HVN 14/10/2019
13.19 Ông Nguyễn Văn Phương Giao Phó Giám đốc Bệnh viện Thú y 3771/QĐ-HVN 14/10/2019
13.20 Ông Lê Văn Hùng Giao Phó Giám đốc Bệnh viện Thú y 3772/QĐ-HVN 14/10/2019
13.21 Nguyễn Thị Lan Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 5700/QĐ-HVN 10/10/2022
13.22 Nguyễn Thị Hoa Phó Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 5704/QĐ-HVN 10/10/2022
13.23 Ông Lê Văn Phan Phó Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 2361/QĐ-HVN 27/04/2023
13.24 Ông Trương Quang Lâm Phó Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNSH thú y 2570/QĐ-HVN 10/05/2023
15 Khoa Thủy sản
15.1 Ông Kim Văn Vạn Trưởng Khoa Khoa Thủy sản 1985/QĐ-HVN 29/04/2021
15.2 Trần Thị Nắng Thu Phó Khoa Khoa Thủy sản 1987/QĐ-HVN 18/04/2022
15.3 Ông Trương Đình Hoài Phó Khoa Khoa Thủy sản 4240/QĐ-HVN 06/09/2021
15.4 Ông Trương Đình Hoài Trưởng Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản 4825/QĐ-HVN 11/10/2021
15.5 Đoàn Thị Nhinh Phó Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản 4240/QĐ-HVN 01/08/2022
15.6 Trần Thị Nắng Thu Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản 1987/QĐ-HVN 18/04/2022
15.7 Nguyễn Thị Mai Phó Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản 2254/QĐ-HVN 29/04/2022
15.8 Ông Lê Việt Dũng Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản 5219/QĐ-HVN 28/10/2021
15.9 Trần Ánh Tuyết Phó Bộ môn Nuôi trồng thủy sản 4284/QĐ-HVN 03/08/2022
16 Khoa Giáo dục quốc phòng
16.1 Ông Nguyễn Văn Mão Trưởng Khoa Khoa Giáo dục quốc phòng 1659/QĐ-HVN 12/04/2021
16.2 Ông Trịnh Hùng Sơn Phó Khoa Khoa Giáo dục quốc phòng 3098/QĐ-HVN 28/06/2021
16.3 Ông Nguyễn Khắc Sơn Trưởng Bộ môn Đường lối quốc phòng-An ninh của Đảng 4493/QĐ-HVN 11/08/2023
16.4 Ông Ngô Quang Thắng Trưởng Bộ môn Bộ môn Quân sự chung 4494/QĐ-HVN 11/08/2023
16.5 Ông Trần Văn Quốc Phó Bộ môn Bộ môn Quân sự chung 63/QĐ-HVN 05/01/2024
16.6 Ông Nguyễn Văn Lên Trưởng Bộ môn Bộ môn Công tác quốc phòng - an ninh 6629/QĐ-HVN 01/12/2023
15 TT GDTC và TT
20.1 Ông Nguyễn Xuân Cừ Giám đốc TT GDTC và Thể thao 6454/QĐ-HVN 16/11/2022
20.2 Lê Thị Kim Lan Phó Giám đốc TT GDTC và Thể thao 609/QĐ-HVN 09/02/2023
20.3 Ông Đặng Đức Hoàn Phó Giám đốc TT GDTC và Thể thao 608/QĐ-HVN 09/02/2023
20.4 Ông Đặng Đức Hoàn Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, 'TT GDTC và Thể thao 2367/QĐ-HVN 27/04/2023
20.5 Lương Thanh Hoa Phó Bộ môn Giáo dục thể chất, 'TT GDTC và Thể thao 5606/QĐ-HVN 10/10/2023
20.6 Phó Bộ môn Giáo dục thể chất, 'TT GDTC và Thể thao
  III. PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
20.7 Ông Nguyễn Công Tiệp Chánh Văn phòng Văn phòng Học viện 5229/QĐ-HVN 28/10/2021
20.8 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Học viện 1115/QĐ-HVN 03/03/2022
20.9 Văn phòng Học viện 1380/QĐ-HVN 15/05/2018
20.10 Ông Giang Trung Khoa Trưởng Ban Ban CTCT và CTSSV 6238/QĐ-HVN 08/12/2021
20.11 Ông Vũ Văn Tuấn Phó Trưởng ban Ban CTCT và CTSSV 5890/QĐ-HVN 19/10/2022
20.12 Ông Dương Thành Huân Phó Trưởng ban Ban CTCT và CTSSV 4282/QĐ-HVN 03/08/2022
20.13 Ông Nguyễn Thanh Hải Trưởng Ban Ban Quản lý đào tạo 4930/QĐ-HVN 05/09/2022
20.14 Ông Phan Xuân Hảo Phó Ban Ban Quản lý đào tạo 665/QĐ-HVN 08/02/2022
20.15 Ông Nguyễn Quang Tự Phó Ban Ban Quản lý đào tạo 666/QĐ-HVN 08/02/2022
20.16 Ông Nguyễn Việt Long Trưởng Ban Ban Hợp tác Quốc tế 5343/QĐ-HVN 02/11/2021
20.17 Lê Thị Bích Liên Phó Ban Ban Hợp tác Quốc tế 7188/QĐ-HVN 26/12/2023
20.18 Phó Ban Ban Hợp tác Quốc tế
20.19 Ông Trần Hiệp Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Khoa học và Công nghệ 5193/QĐ-HVN 14/09/2022
20.20 Ông Trần Duy Tùng Phó Ban Ban Khoa học và Công nghệ 7073/QĐ-HVN 22/12/2023
20.22 Ông Lê Vũ Quân Trưởng Ban Ban Quản lý cơ sở vật 2626/QĐ-HVN 24/07/2019
20.23 Ông Nguyễn Quang Huy Phó Ban Ban Quản lý cơ sở vật 1985/QĐ-HVN 18/04/2022
20.24 Ông Trần Quang Trung Trưởng Ban, Kế toán trưởng Ban Tài chính và Kế toán 300/QĐ-HVN 17/01/2022
20.25 Ông Nguyễn Đăng Học Phó Ban Ban Tài chính và Kế toán 4972/QĐ-HVN 06/09/2022
20.26 Ông Nguyễn Công Ước Trưởng Ban Ban Thanh tra 4888/QĐ-HVN 12/10/2021
20.27 Ông Nguyễn Đình Thi Phó Ban Ban Thanh tra 663/QĐ-HVN 08/02/2022
20.28 Lại Thị Lan Hương Trưởng Ban Ban Tổ chức cán bộ 457/QĐ-HVN 24/01/2022
20.29 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Phó Ban Ban Tổ chức cán bộ 2999/QĐ-HVN 19/08/2019
20.30 Phó Ban Ban Tổ chức cán bộ
20.31 Ông Vũ Văn Cường Trạm Trưởng Trạm Y tế 5204/QĐ-HVN 28/10/2021
20.32 Hoàng Thị Liễu Trạm phó Trạm Y tế 662/QĐ-HVN 08/02/2022
20.33 Phạm Thị Thanh Mai Giám đốc TT Thông tin Thư viện Lương Định Của 5346/QĐ-HVN 02/11/2021
20.34 Ông Tô Văn Nguyện Phó Giám đốc TT Thông tin Thư viện Lương Định Của 664/QĐ-HVN 08/02/2022
20.35 Trần Thị Minh Hằng Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng 2623/QĐ-HVN 24/07/2019
20.36 Bùi Thị Hậu Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng 3439/QĐ-HVN 23/06/2022
20.38 Đỗ Thị Kim Hương Giám đố Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên 4444/QĐ-HVN 10/08/2022
20.39 Ông Nguyễn Trọng Tuynh Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên 4447/QĐ-HVN 10/08/2022
20.40 Nguyễn Lan Hương Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên 1810/QĐ-HVN 07/04/2022
20.41 Đỗ Lê Anh Giám đốc NXB Học viện Nông nghiệp 5203/QĐ-HVN 28/10/2021
20.42 Tổng Biên tập NXB Học viện Nông nghiệp
20.43 Ông Võ Văn Nam Trưởng Ban Ban Quản lý đầu tư 1981/QĐ-HVN 18/04/2022
20.44 Ông Nguyễn Thanh Hải Giám đốc Trung tâm Dịch vụ trường học 5467/QĐ-HVN 04/10/2023
20.45 Ông Nguyễn Ngọc Thủy Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ trường học 5468/QĐ-HVN 04/10/2023
  IV. VIỆN, TRUNG TÂM, CÔNG TY .. TRỰC THUỘC HỌC VIỆN
STT Giới Họ và tên Chức vụ Khoa/Đơn vị Số QĐ Ngày,
tháng
20.44 Ông Ngô Quang Ước Giám đốc TT Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe 7460/QĐ-HVN 28/12/2022
20.45 Nguyễn Thị Duyên Phó Giám đốc TT Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe 2360/QĐ-HVN 27/04/2023
20.46 Ông Phan Quốc Hưng Giám đốc TT Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường 3452/QĐ-HVN 23/06/2022
20.47 Ông Nguyễn Thế Bình Phó Giám đốc TT Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường 5701/QĐ-HVN 10/10/2022
20.48 Ông Phạm Văn Hội Giám đốc TT Sinh thái nông nghiệp 1003/QĐ-HVN 14/04/2017
20.49 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Giám đốc TT Sinh thái nông nghiệp 1775/QĐ-HVN 05/06/2017
20.50 Ông Đỗ Văn Nhạ Giám đốc TT Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên MT 3449/QĐ-HVN 23/06/2022
20.51 Ông Luyện Hữu Cử Phó Giám đốc TT Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên MT 5702/QĐ-HVN 10/10/2022
20.52 Ông Hoàng Đăng Dũng Giám đốc TT Thực nghiệm và Đào tạo nghề 3444/QĐ-HVN 23/06/2022
20.53 Phó Giám đốc TT Thực nghiệm và Đào tạo nghề 1774/QĐ-HVN 05/06/2017
20.54 Ông Trần Nguyễn Hà Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế 374/QĐ-HVN 26/02/2016
20.55 Lê Thị Bích Liên Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế 61/QĐ-HVN 05/01/2024
20.56 Bùi Thị Là Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế 7020/QĐ-HVN 21/12/2023
20.57 Ông Phạm Quang Dũng Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3451/QĐ-HVN 23/06/2022
20.58 Ông Lê Ngọc Hướng Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam 5707/QĐ-HVN 10/10/2022
20.59 Ông Ngô Trí Dương Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm 1123/QĐ-HVN 01/03/2023
20.60 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm 7022/QĐ-HVN 21/12/2023
20.61 Ông Trần Đình Thao Giám đốc Viện Kinh tế và Phát triển 3442/QĐ-HVN 23/06/2022
20.62 Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Phát triển
20.63 Ông Nguyễn Văn Mười Phó Giám đốc phụ trách Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng 99/QĐ-HVN 09/01/2024
20.64 Ông Phạm Quang Tuân Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng 3441/QĐ-HVN 23/06/2022
20.66 Ông Bùi Việt Đức Giám đốc Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện 3450/QĐ-HVN 23/06/2022
20.67 Ông Vũ Công Cảnh Phó Giám đốc Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện 7023/QĐ-HVN 21/12/2023
20.68 Ông Nguyễn Xuân Trường Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp 6586/QĐ-HVN 23/11/2022
20.69 Nguyễn Thị Sơn Viện phó Viện Sinh học nông nghiệp 6346/QĐ-HVN 11/11/2022
20.70 Ông Đinh Trường Sơn Viện phó Viện Sinh học nông nghiệp 4176/QĐ-HVN 28/07/20222
20.71 Ông Ngô Sỹ Đạt Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp 5057/QĐ-HVN 08/09/2022
20.72 Ông Đỗ Huy Thiệp Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp 6347/QĐ-HVN 11/11/2022
20.73 Ông Nguyễn Mai Thơm Giám đốc Viện Sinh vật cảnh 2663/QĐ-HVN 04/06/2021
20.74 Ông Trịnh Đình Khuyến Phó Giám đốc Viện Sinh vật cảnh 3095/QĐ-HVN 28/06/2021
20.75 Ông Nguyễn Đức Bách Giám đốc Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm 2600/QĐ-HVN 04/06/2021
20.76 Phí Thị Cẩm Miện Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm 2601/QĐ-HVN 04/06/2021
20.77 Ông Phạm Phú Long Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu 2665/QĐ-HVN 04/06/2021
20.78 Ông Vũ Ngọc Thắng Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu 2666/QĐ-HVN 04/06/2021
20.79 Ông Ngô Xuân Nghiễn Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu 2662/QĐ-HVN 04/06/2021
20.80 Nguyễn Thị Bích Thùy Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu 2664/QĐ-HVN 04/06/2021
20.81 Ông Vũ Ngọc Huyên Giám đốc Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực 3166/QĐ-HVN 10/10/2016
20.82 Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực
20.83 Ông Bùi Huy Doanh Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao 3912/QĐ-HVN 14/07/2023
20.84 Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao
20.85 Ông Trần Đức Viên Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp 832/QĐ-HVN 24/03/2020
20.86 Ông Nguyễn Việt Long Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp 833/QĐ-HVN 24/03/2020
20.87 Ông Hoàng Hiệp Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh 4049/QĐ-HVN 29/10/2020
20.88 Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh
20.89 Ông Nguyễn Đức Huy Giám đốc Bệnh viện Cây trồng 162/QĐ-HVN 18/01/2019
20.90 Ông Hà Viết Cường Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng 505/QĐ-HVN 28/02/2019
20.91 Vũ Ngọc Lan Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng 2743/QĐ-HVN 31/07/2019
20.92 Ông Phạm Hồng Thái Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới 4846/QĐ-HVN 20/12/2019
20.93 Ông Trần Văn Toàn Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới 62/QĐ-HVN 05/01/2024
20.94 Ông Trương Hà Thái Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn