Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 26/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

năm học 2011 - 2012
(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)

Tính đến tháng 06 năm 2012 (Chưa tính giảng viên thỉnh giảng)

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Chức danh Theo trình độ đào tạo Theo độ tuổi Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 Các hợp đồng khác Giáo sư
GVCC
Phó Giáo sư Giảng viên chính Giảng viên Tiến
Thạc
Đại
học
Cao
đẳng
Trình
độ khác
Dưới
30
Từ
30-45
Từ
46-54
Trên
54
   Tổng cộng I và II 1291 1069 222 2 70 104 530 121 370 501 24 203 409 564 180 138
I Tổng cộng Giảng viên 706 706 2 70 104 530 118 287 229 242 308 50 106
1 Canh tác học 9 9 2 2 5 3 2 2 2 3 1 3
2 Bệnh cây 8 8 3 1 4 2 3 1 4 3
3 Cây công nghiệp 8 8 4 4 3 3 2 2 3 3
4 Cây lương thực 8 8 2 1 5 1 3 2 3 3 2
5 Côn trùng 10 10 1 4 5 2 3 1 4 1 4
6 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học 7 7 1 1 5 4 2 2 3 2
7 Di truyền giống 12 12 2 10 4 2 4 2 7 1 2
8 R-H-Q 8 8 1 3 4 3 2 2 2 4 2
9 Sinh lý thực vật 7 7 1 1 5 1 2 3 3 2 1 1
10 Thực vật 4 4 1 3 1 3 1 2 1
Khoa Nông học 81 81 1 16 14 50 20 27 17 19 35 5 22
11 Chăn nuôi chuyên khoa 14 14 4 3 7 2 3 5 4 3 3 4
12 Di truyền Giống gia súc 7 7 2 5 2 3 1 4 1 1
13 Sinh học động vật 6 6 2 4 3 3 3 2 1
14 Dinh dưỡng và Thức ăn 8 8 2 2 4 4 2 2 3 1 2
15 Nuôi trồng thuỷ sản 9 9 1 8 2 4 3 2 6 1
16 Hoá sinh - Sinh lý động vật 8 8 2 6 1 2 3 1 5 1 1
17 Môi trường và Bệnh thủy sản 5 5 1 4 2 3 3 2
Khoa Chăn nuôi và NTTS 57 57 10 9 38 9 18 20 16 25 7 9
17 Hoá học 14 14 1 3 10 3 10 4 6 1 3
18 Khoa học đất 7 7 3 4 2 2 4 3
19 Vi sinh vật 6 6 1 5 4 1 1 4 1
20 Tài nguyên nước 7 7 2 5 1 3 1 1 3 1 2
21 Quy hoạch đất 9 9 1 2 6 2 3 3 3 4 1 1
22 Quản lý đất đai 10 10 1 4 5 3 3 3 2 5 1 2
23 Trắc địa BĐ và Thông tin địa lý 14 14 1 3 10 3 5 5 6 7 1
24 Sinh thái nông nghiệp 10 10 1 9 5 1 3 4 4 1 1
25 Công nghệ môi trường 8 8 8 1 4 3 3 5
26 Nông hoá 5 5 1 4 1 2 1 2 2 1
27 Quản lý môi trường 10 10 1 1 8 2 3 4 4 5 1
Khoa Tài nguyên và MT 100 100 13 13 74 27 37 23 30 49 5 16
28 Cơ học kỹ thuật 10 10 1 4 5 3 4 2 2 3 1 4
29 Cơ sở kỹ thuật điện 5 5 2 3 3 2 1 2 2
30 Công nghệ cơ khí 6 6 1 1 4 1 2 2 3 2 1
31 Máy nông nghiệp 7 7 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3
32 Động lực 10 10 4 2 4 1 2 3 2 2 1 5
TB bảo quản và CBNS 8 8 1 1 6 1 3 3 1 5 2
33 Tự động hóa 6 6 1 5 1 3 2 4 2
34 Cung cấp và SD Điện 11 11 1 10 7 4 3 5 3
Khoa Cơ - Điện 63 63 9 14 40 9 26 19 17 21 7 18
35 Kinh tế 15 15 3 12 3 5 7 9 3 3
36 Phát triển nông thôn 14 14 3 2 9 8 3 3 7 2 2
37 Kinh tế Tài nguyên và MT 11 11 1 3 7 2 3 5 6 2 1 2
38 Phân tích định lượng 20 20 3 3 14 3 9 5 6 9 3 2
39 Kinh tế nông nghiệp và Chính sách 15 15 1 3 11 4 4 6 6 6 3
Khoa Kinh tế và PTNT 75 75 1 7 14 53 12 29 26 30 27 6 12
40 Nguyên lý của CN Mác - Lênin 10 10 2 8 1 7 2 2 6 1 1
41 Đường lối CM của ĐCSVN 5 5 5 4 1 1 4
42 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6 3 3 5 1 4 2
43 Pháp luật 7 7 7 3 4 1 6
44 Xã hội học 6 6 1 5 1 2 3 2 4
Khoa Lý luận CT và Xã hội 34 34 6 28 2 21 11 6 24 1 3
45 Phương pháp giáo dục 5 5 1 4 3 2 2 2 1
46 Lý thuyết Tiếng 10 10 1 9 6 4 2 5 3
46 Thực hành tiếng 12 12 1 11 5 7 6 2 3 1
47 Tâm lý 4 4 4 1 2 1 4
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 31 31 3 28 1 16 14 10 13 7 1
48 HS-CN sinh học thực phẩm 8 8 1 7 1 5 1 3 4 1
49 Công nghệ chế biến 8 8 1 7 2 4 2 2 6
50 Công nghệ Sau thu hoạch 6 6 1 1 4 2 1 2 2 3 1
51 Thực phẩm và Dinh dưỡng 6 6 3 3 3 2 1 5 1
Khoa Công nghệ thực phẩm 28 28 2 5 21 8 12 6 7 18 1 2
52 Ký sinh trùng 4 4 1 3 1 2 1 2 1 1
53 Nội - Chẩn - Dược lý 11 11 2 1 8 1 3 5 4 4 3
54 Ngoại sản 9 9 2 1 6 2 2 3 2 4 3
55 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai 9 9 2 7 3 4 2 3 5 1
56 Vi sinh vật - Truyền nhiễm 12 12 2 10 3 3 6 6 5 1
57 Thú y cộng đồng 8 8 1 7 1 2 5 5 2 1
58 Bệnh lý thú y 5 5 1 2 2 2 2 1 3 1
Khoa Thú y 58 58 5 10 43 13 16 24 23 24 2 9
59 Toán học 19 19 19 13 6 11 7 1
60 Vật lý 10 10 2 8 1 7 2 5 3 2
61 Công nghệ phần mềm 10 10 10 5 5 6 4
62 Khoa học máy tính 13 13 1 12 1 5 7 7 6
63 Toán - Tin ứng dụng 10 10 2 8 3 6 1 1 7 2
Khoa Công nghệ thông tin 62 62 5 57 5 36 21 30 27 1 4
64 Kế toán tài chính 12 12 1 11 1 5 6 5 6 1
65 Tài chính 15 15 2 1 12 5 8 8 5 1 1
66 Marketing 16 16 1 3 12 1 9 5 7 6 1 2
67 Quản trị kinh doanh 15 15 1 1 13 2 7 5 9 4 1 1
68 Kế toán quản trị và Kiểm toán 10 10 1 9 1 3 5 6 3 1
Khoa Kế toán và QTKD 68 68 5 6 57 5 29 29 35 24 4 5
69 SH phân tử và CNSH ứng dụng 7 7 2 5 2 3 4 1 2
Công nghệ sinh học thực vật 8 8 1 7 2 2 3 4 3 1
70 Công nghệ sinh học động vật 5 5 5 1 2 2 2 2 1
71 Công nghệ vi sinh 8 8 8 3 2 3 4 4
72 Sinh học 4 4 4 1 2 1 1 3
Khoa Công nghệ sinh học 32 32 3 29 7 10 12 15 13 1 3
73 Giáo dục thể chất 15 15 4 11 8 7 4 8 3
TT GDTC và Thể thao 15 15 4 11 8 7 4 8 3
74 Phòng CTCT và CTSV 1 1 1 1 1
Phòng CTCT và CTSV 1 1 1 1 1
75 Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 1 1 1 1 1
Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 1 1 1 1 1
II Cán bộ QL và Nhân viên 590 368 222 5 8 83 272 24 203 167 256 132 35
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 1
2 Phó Hiệu trưởng 4 4 4 4 2 2
4 Nhân viên phục vụ các đơn vị: 585 363 222 3 83 272 24 203 167 256 130 32 0
4.1 Khoa Nông học 31 23 8 4 14 1 12 6 10 13 2
4.2 Khoa Chăn nuôi và NTTS 25 22 3 1 12 12 10 7 6 2
4.3 Khoa Tài nguyên và Môi trường 19 17 2 6 8 1 4 4 8 4 3
4.4 Khoa Cơ - Điện 11 11 1 7 3 1 7 2 1
4.5 Khoa Kinh tế và PTNT 8 7 1 7 1 4 1 3
4.6 Khoa Lý luận chính trị và XH 1 1 1 1
4.7 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 2 2 1 1 2
4.8 Khoa Công nghệ thực phẩm 7 7 1 3 1 2 1 5 1
4.9 Khoa Thú y 17 17 2 11 4 6 6 5
4.10 Khoa Công nghệ thông tin 10 10 6 3 1 3 5 1 1
4.11 Khoa Kế toán và QTKD 3 2 1 3 1 2
4.12 Khoa Công nghệ sinh học 14 9 5 2 11 1 8 5 1
4.13 Phòng Khoa học công nghệ 5 5 2 2 1 5
4.14 Phòng Tài chính - Kế toán 9 9 5 3 1 5 2 2
4.15 Phòng Tổ chức cán bộ 5 5 4 1 4 1
4.16 Phòng Đào tạo đại học 13 13 3 10 2 5 2 4
4.17 Phòng Hợp tác quốc tế 6 6 1 3 2 1 2 3
4.18 Phòng Hành chính - Tổng hợp 18 16 2 1 4 13 11 5 2
4.19 Phòng Quản trị - Thiết bị 17 17 1 9 1 6 2 5 8 2
4.20 TT Giáo dục thể chất và Thể thao 2 2 1 1 2
4.21 Phòng CTCT và CTSV 14 13 1 3 6 2 3 2 6 5 1
4.22 TT Thông Tin - Thư viện Lương Định Của 19 19