Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 17/8/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

năm học 2010 - 2011
(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)

Tính đến tháng 10 năm 2010 (Chưa tính giảng viên thỉnh giảng)

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Chức danh Theo trình độ đào tạo Theo độ tuổi Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 Các hợp đồng khác Giáo sư Phó Giáo sư Tiến
Thạc
Đại
học
Cao
đẳng
Trình
độ khác
Dưới
30
Từ
30-45
Từ
46-54
Trên
54
   Tổng cộng I và II 1235 1047 188 4 68 104 312 524 24 199 426 449 233 128
I Tổng cộng Giảng viên 692 692 4 68 100 250 270 261 247 75 110
1 Canh tác học 9 9 2 3 2 2 2 3 2 2
2 Bệnh cây 10 10 4 2 2 2 2 3 1 4
3 Cây công nghiệp 7 7 3 2 2 2 2 3
4 Cây lương thực 8 8 2 1 2 3 3 3 2
5 Côn trùng 11 11 1 4 1 4 1 1 5 5
6 Hệ thống nông nghiệp 8 8 2 4 2 3 1 2 2
7 Di truyền giống 10 10 2 3 2 3 2 5 1 2
8 R-H-Q 8 8 1 3 2 2 2 4 1 1
9 Sinh lý thực vật 7 7 1 2 2 2 2 2 2 1
10 Thực vật 7 7 1 5 1 2 4 1
Khoa Nông học 85 85 1 18 19 27 20 21 32 10 22
11 Chăn nuôi chuyên khoa 15 15 2 4 2 7 6 1 5 3
12 Di truyền Giống gia súc 9 9 1 1 1 2 4 3 3 1 2
13 Sinh học động vật 6 6 3 3 2 2 1 1
14 Dinh dưỡng và Thức ăn 8 8 2 4 1 1 2 3 2 1
15 Nuôi trồng thuỷ sản 13 13 2 5 6 6 6 1
16 Hoá sinh - Sinh lý động vật 7 7 1 1 3 2 3 2 2
Khoa Chăn nuôi và NTTS 58 58 1 6 12 16 23 22 17 12 7
17 Hoá học 15 15 2 3 8 2 5 4 1 5
18 Khoa học đất 7 7 3 1 3 1 3 1 2
19 Vi sinh vật 6 6 1 1 2 2 2 3 1
20 Tài nguyên nước 7 7 2 1 3 1 2 2 1 2
21 Quy hoạch đất 8 8 1 2 2 3 2 4 1 1
22 Quản lý đất đai 9 9 1 4 4 3 4 2
23 Trắc địa BĐ và Thông tin địa lý 13 13 1 6 6 5 7 1
24 Sinh thái nông nghiệp 11 11 1 5 1 4 4 5 2
25 Công nghệ môi trường 8 8 2 3 3 2 6
26 Nông hoá 5 5 1 3 1 3 1 1
27 Quản lý môi trường 6 6 1 1 4 4 1 1
Khoa Tài nguyên và MT 95 95 14 15 36 30 33 40 4 18
28 Cơ học kỹ thuật 14 14 2 3 6 3 2 5 5 2
29 Điện kỹ thuật 12 12 1 4 7 4 4 4
30 Công nghệ cơ khí 5 5 1 1 1 2 2 2 1
31 Máy nông nghiệp 7 7 2 2 2 1 1 1 2 3
32 Động lực 10 10 4 1 3 2 2 1 2 5
33 TB bảo quản và CBNS 8 8 1 1 3 3 3 3 2
34 Cung cấp và SD Điện 12 12 4 8 7 1 2 2
Khoa Cơ - Điện 68 68 10 9 23 26 21 15 17 15
35 Kinh tế 13 13 3 4 6 6 3 4
36 Phát triển nông thôn 13 13 2 1 8 2 3 6 2 2
37 Kinh tế Tài nguyên và MT 9 9 1 2 2 4 4 2 2 1
38 Phân tích định lượng 19 19 3 3 7 6 6 7 3 3
39 Kinh tế nông nghiệp và Chính sách 15 15 2 5 2 6 4 6 2 3
Khoa Kinh tế và PTNT 69 69 2 6 14 23 24 23 24 9 13
40 Nguyên lý của CN Mác - Lênin 11 11 1 5 5 4 4 1 2
41 Đường lối CM của ĐCSVN 6 6 1 5 2 3 1
42 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6 4 2 4 2
43 Pháp luật 7 7 2 5 3 4
44 Xã hội học 6 6 2 4 3 3
Khoa Lý luận CT và Xã hội 36 36 2 13 21 12 18 1 5
45 Tâm lý và Phương pháp giáo dục 10 10 7 3 3 6 1
46 Lý thuyết Tiếng 11 11 9 2 2 7 2
47 Thực hành tiếng 12 12 4 8 3 3 4 2
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 33 33 20 13 8 16 7 2
48 HS-CN sinh học thực phẩm 8 8 1 4 3 3 4 1
49 Công nghệ chế biến 8 8 5 3 2 6
50 Công nghệ Sau thu hoạch 7 7 2 2 3 3 3 1
51 Thực phẩm và Dinh dưỡng 6 6 2 3 1 1 5
Khoa Công nghệ thực phẩm 29 29 1 4 14 10 9 18 2
52 Ký sinh trùng 5 5 1 2 2 3 2
53 Nội - Chẩn - Dược lý 10 10 2 1 3 4 5 2 2 1
54 Ngoại sản 10 10 2 2 2 4 5 2 3
55 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai 10 10 3 3 4 4 4 1 1
56 Vi sinh vật - Truyền nhiễm 11 11 2 2 7 7 2 2
57 Thú y cộng đồng 7 7 2 5 5 1 1
58 Bệnh lý thú y 5 5 1 2 2 2 2 1
Khoa Thú y 58 58 5 11 14 28 31 13 4 10
59 Toán học 19 19 10 9 12 3 2 2
60 Vật lý 9 9 1 4 4 5 2 1 1
61 Công nghệ phần mềm 10 10 3 7 6 4
62 Khoa học máy tính 13 13 1 4 8 9 4
63 Toán - Tin ứng dụng 10 10 2 7 1 5 3 2
Khoa Công nghệ thông tin 61 61 4 28 29 37 16 3 5
64 Kế toán 18 18 1 2 8 7 5 9 1 3
65 Tài chính 12 12 2 3 7 7 3 2
66 Marketing 13 13 1 1 7 4 5 5 1 2
67 Quản trị kinh doanh 14 14 1 1 4 8 7 4 1 2
Khoa Kế toán và QTKD 57 57 5 4 22 26 24 21 5 7
68 Công nghệ sinh học ứng dụng 4 4 2 2 2 2
69 Công nghệ sinh học thực vật 8 8 1 2 2 3 3 4 1
70 Công nghệ sinh học động vật 5 5 1 1 3 3 2
71 SH phân tử và Công nghệ vi sinh 11 11 3 2 6 7 4
Khoa Công nghệ sinh học 28 28 3 6 5 14 15 10 1 2
72 Giáo dục thể chất 14 14 8 6 5 7 2
TT Thể thao - Văn hoá 14 14 8 6 5 7 2
73 Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 1 1 1 1
Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 1 1 1 1
II Cán bộ QL và Nhân viên 549 361 188 6 10 62 254 24 199 165 202 160 22
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 1
2 Phó Hiệu trưởng 5 5 5 5 2 3
4 Nhân viên phục vụ các đơn vị: 543 355 188 4 62 254 24 199 165 202 158 18
4.1 Khoa Nông học 30 27 3 1 13 2 14 6 8 15 1
4.2 Khoa Chăn nuôi và NTTS 17 15 2 1 10 6 8 5 4
4.3 Khoa Tài nguyên và Môi trường 28 18 10 4 16 2 6 11 9 6 2
4.4 Khoa Cơ - Điện 11 11 6 1 4 7 1 3
4.5 Khoa Kinh tế và PTNT 7 6 1 6 1 3 1 3
4.6 Khoa Lý luận chính trị và XH 1 1 1 1
4.7 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 1 1 1 1
4.8 Khoa Công nghệ thực phẩm 8 8 1 3 1 3 3 3 2
4.9 Khoa Thú y 17 17 12 5 7 4 6
4.10 Khoa Công nghệ thông tin 8 8 5 2 1 3 3 2
4.11 Khoa Kế toán và QTKD 3 2 1 3 2 1
4.12 Khoa Công nghệ sinh học 7 7 1 5 1 4 2 1
4.13 Phòng KHCN và HTQT 12 12 1 3 6 2 1 8 2 1
4.14 Phòng Tài chính - Kế toán 9 9 4 4 1 5 3 1
4.15 Phòng Tổ chức cán bộ 5 5 4 1 4 1
4.16 Phòng Đào tạo đại học 13 13 1 1 11 2 3 7 1
4.17 Viện Sinh học Nông nghiệp 26 26 4 17 5 13 13
4.18 Phòng Hành chính - Tổng hợp 16 16 1 2 13 10 5 1
4.19 Phòng Quản trị - Thiết bị 19 19 1 9 1 8 1 7 11
4.20 TT Thể thao - Văn hoá 3 3 1 2 2 1
4.21 Phòng CTCT và CTSV 14 13 1 2 7 1 4 2 4 8
4.22 TT Thông tin - Thư viện 18 18 1 1 11 2 3 7 8 2 1
4.23 Khoa Giáo dục quốc phòng 2 2 1 1 1 1
4.24 Phòng Khảo thí và ĐB chất lượng 4 4 1 3 3 1
4.25 Phòng Bảo vệ 28 28 1 27 1 9 15 3
4.26 TT Thông tin - Thư viện 10 9 1 1 2 1 6 2 1 5 2
4.27 Trạm Y tế 10 10 1 3 6 2 5 3
4.28 CT Tư vấn và DVKHNN I 3 3 1 2 3
4.29 TT Thực nghiệm và ĐT nghề 44 16 28 3 18 1 22 8 20 15 1
4.30 Trung tâm Dịch vụ Trường học 41 36 5 5 1 35 2 7 31 1
4.31 TT NC và PT Nông nghiệp BV 7 7 1 6 6 1
4.32 Trung tâm STNN 29 29 1 9 18 1 20 9
4.33 Khoa Nông học 4 4 1 2 1 1 3
4.34 Tr. tâm Bệnh cây nhiệt đới 3 3 2 1 3
4.35 TT Dạy nghề và ứng dụng KT cao 21 21 3 3 15 3 16 2
4.36 Viện NC lúa 30 1 29 8 19 3 18 11 1
4.37 TT NC LN về PTNT 8 8 7 1 5 3
4.38 Viện Kinh tế và Phát triển 6 6 5 1 6
4.39 Trung tâm Ngoại ngữ ĐHNN 5 5 3 1 1 2 3
4.40 Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 6 6 3 3 3 2 1
4.41 Viện Đào tạo Sau đại học 8 8 5 3 2 5 1
4.42 Ban Thanh tra Giáo dục 0
4.43 TT Hướng nghiệp và TVVL 1 1 1 1

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn