Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 17/8/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

năm học 2012 - 2013
(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009)

Tính đến tháng 12 năm 2012 (Chưa tính giảng viên thỉnh giảng)

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Chức danh Theo trình độ đào tạo Theo độ tuổi Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 Các hợp đồng khác Giáo sư
GVCC
Phó Giáo sư Giảng viên chính Giảng viên Tiến
Thạc
Đại
học
Cao
đẳng
Trình
độ khác
Dưới
30
Từ
30-45
Từ
46-54
Trên
54
   Tổng cộng I và II 1280 1050 230 4 73 86 531 202 386 475 22 195 422 561 180 117
I Tổng cộng Giảng viên 694 694 4 73 86 531 197 292 205 242 311 50 91
1 Canh tác học 8 8 2 1 5 5 1 2 2 3 1 2
2 Bệnh cây 8 8 3 1 4 5 3 1 4 3
3 Cây công nghiệp 8 8 4 4 3 3 2 2 3 3
4 Cây lương thực 7 7 2 5 4 2 1 3 3 1
5 Côn trùng 9 9 1 3 5 6 3 1 4 1 3
6 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học 6 6 1 5 1 4 1 2 3 1
7 Di truyền giống 13 13 3 10 7 3 3 2 7 1 3
8 R-H-Q 8 8 1 3 4 4 2 2 2 4 2
9 Sinh lý thực vật 7 7 1 1 5 3 1 3 3 2 1 1
10 Thực vật 4 4 1 3 1 3 1 2 1
Khoa Nông học 78 78 1 16 11 50 39 25 14 19 35 5 19
11 Chăn nuôi chuyên khoa 14 14 4 3 7 6 3 5 4 3 3 4
12 Di truyền Giống gia súc 7 7 2 5 2 2 3 1 4 1 1
13 Sinh học động vật 6 6 2 4 4 2 3 2 1
14 Dinh dưỡng và Thức ăn 8 8 2 2 4 6 2 2 3 1 2
15 Nuôi trồng thuỷ sản 8 8 1 7 2 4 2 2 5 1
16 Hoá sinh - Sinh lý động vật 8 8 2 6 3 3 2 1 5 1 1
17 Môi trường và Bệnh thủy sản 5 5 1 4 3 2 3 2
Khoa Chăn nuôi và NTTS 56 56 10 9 37 19 21 16 16 24 7 9
17 Hoá học 13 13 1 2 10 4 9 4 6 1 2
18 Khoa học đất 7 7 3 4 5 2 4 3
19 Vi sinh vật 6 6 1 5 5 1 1 4 1
20 Tài nguyên nước 7 7 2 5 3 3 1 1 3 1 2
21 Quy hoạch đất 9 9 1 2 6 3 3 3 3 4 1 1
22 Quản lý đất đai 9 9 1 3 5 4 3 2 2 5 1 1
23 Trắc địa BĐ và Thông tin địa lý 14 14 1 3 10 5 5 4 6 7 1
24 Sinh thái nông nghiệp 10 10 1 9 6 1 3 4 4 1 1
25 Công nghệ môi trường 8 8 8 1 4 3 3 5
26 Nông hoá 5 5 1 4 2 2 1 2 2 1
27 Quản lý môi trường 10 10 1 1 8 3 3 4 4 5 1
Khoa Tài nguyên và MT 98 98 13 11 74 41 36 21 30 49 5 14
28 Cơ học kỹ thuật 10 10 1 4 5 4 4 2 2 3 1 4
29 Cơ sở kỹ thuật điện 5 5 2 3 3 2 1 2 2
30 Công nghệ cơ khí 6 6 1 1 4 2 2 2 3 2 1
31 Máy nông nghiệp 6 6 1 1 1 3 4 1 1 1 2 1 2
32 Động lực 9 9 3 2 4 4 3 2 2 2 1 4
33 TB bảo quản và CBNS 8 8 1 1 6 2 3 3 1 5 2
34 Tự động hóa 6 6 1 5 1 3 2 4 2
35 Cung cấp và SD Điện 11 11 1 10 1 8 2 3 5 3
Khoa Cơ - Điện 61 61 1 7 13 40 18 27 16 17 21 7 16
35 Kinh tế 14 14 2 12 2 5 7 9 3 2
36 Phát triển nông thôn 14 14 3 2 9 3 8 3 3 7 2 2
37 Kinh tế Tài nguyên và MT 10 10 2 8 2 3 5 6 3 1
38 Phân tích định lượng 20 20 4 2 14 7 8 5 6 9 3 2
39 Kinh tế nông nghiệp và Chính sách 15 15 1 3 11 5 4 6 6 6 3
Khoa Kinh tế và PTNT 73 73 1 9 9 54 19 28 26 30 28 6 9
40 Nguyên lý của CN Mác - Lênin 10 10 2 8 1 7 2 2 6 1 1
41 Đường lối CM của ĐCSVN 5 5 5 4 1 1 4
42 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 5 2 3 4 1 4 1
43 Pháp luật 7 7 7 5 2 1 6
44 Xã hội học 6 6 1 5 1 2 3 2 4
Khoa Lý luận CT và Xã hội 33 33 5 28 2 22 9 6 24 1 2
45 Phương pháp giáo dục 5 5 1 4 3 2 2 2 1
46 Lý thuyết Tiếng 10 10 1 9 6 4 2 5 3
46 Thực hành tiếng 11 11 1 10 5 6 6 2 3
47 Tâm lý 4 4 4 1 2 1 4
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 30 30 3 27 1 16 13 10 13 7
48 HS-CN sinh học thực phẩm 8 8 1 7 3 5 3 4 1
49 Công nghệ chế biến 8 8 1 7 2 4 2 2 6
50 Công nghệ Sau thu hoạch 7 7 1 1 5 4 2 1 2 4 1
51 Thực phẩm và Dinh dưỡng 6 6 3 3 3 2 1 5 1
Khoa Công nghệ thực phẩm 29 29 2 5 22 12 13 4 7 19 1 2
52 Ký sinh trùng 4 4 1 3 1 2 1 2 1 1
53 Nội - Chẩn - Dược lý 11 11 2 1 8 3 3 5 4 4 3
54 Ngoại sản 9 9 2 1 6 4 2 3 2 4 3
55 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai 9 9 2 7 3 4 2 3 5 1
56 Vi sinh vật - Truyền nhiễm 12 12 2 10 3 3 6 6 5 1
57 Thú y cộng đồng 8 8 1 7 1 2 5 5 2 1
58 Bệnh lý thú y 5 5 2 1 2 3 2 1 3 1
Khoa Thú y 58 58 7 8 43 18 16 24 23 24 2 9
59 Toán học 19 19 19 13 6 11 7 1
60 Vật lý 9 9 1 8 1 7 1 5 3 1
61 Công nghệ phần mềm 10 10 10 6 4 6 4
62 Khoa học máy tính 13 13 1 12 1 5 7 7 6
63 Toán - Tin ứng dụng 10 10 1 1 8 3 6 1 1 7 2
Khoa Công nghệ thông tin 61 61 1 2 57 5 37 19 30 27 1 3
64 Kế toán tài chính 12 12 1 11 1 7 4 5 6 1
65 Tài chính 15 15 2 1 12 3 5 7 8 5 1 1
66 Marketing 15 15 1 2 12 2 8 5 7 6 1 1
67 Quản trị kinh doanh 15 15 1 1 13 3 7 5 9 4 1 1
68 Kế toán quản trị và Kiểm toán 10 10 1 9 2 3 5 6 3 1
Khoa Kế toán và QTKD 67 67 5 5 57 11 30 26 35 24 4 4
69 SH phân tử và CNSH ứng dụng 7 7 1 6 2 2 3 4 2 1
Công nghệ sinh học thực vật 8 8 2 6 4 2 2 4 3 1
70 Công nghệ sinh học động vật 5 5 5 1 2 2 2 2 1
71 Công nghệ vi sinh 8 8 8 3 2 3 4 4
72 Sinh học 5 5 5 2 2 1 1 4
Khoa Công nghệ sinh học 33 33 3 30 12 10 11 15 15 1 2
73 Giáo dục thể chất 15 15 4 11 9 6 4 8 3
TT GDTC và Thể thao 15 15 4 11 9 6 4 8 3
74 TT Thực nghiệm và ĐT nghề 1 1 1 1 1
TT Thực nghiệm và ĐT nghề 1 1 1 1 1
75 Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 1 1 1 1 1
Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 1 1 1 1 1
II Cán bộ QL và Nhân viên 591 361 230 5 10 94 270 22 195 180 250 132 29
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 1
2 Phó Hiệu trưởng 4 4 4 4 2 2
4 Nhân viên phục vụ các đơn vị: 586 356 230 5 94 270 22 195 180 250 130 26 0
4.1 Khoa Nông học 30 20 10 4 15 1 10 8 9 12 1
4.2 Khoa Chăn nuôi và NTTS 24 21 3 2 11 11 10 7 6 1
4.3 Khoa Tài nguyên và Môi trường 21 17 4 6 10 1 4 7 7 4 3
4.4 Khoa Cơ - Điện 10 10 1 7 2 1 7 2
4.5 Khoa Kinh tế và PTNT 8 7 1 7 1 4 1 3
4.6 Khoa Lý luận chính trị và XH 1 1 1 1
4.7 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 2 2 1 1 2
4.8 Khoa Công nghệ thực phẩm 7 7 1 3 1 2 1 5 1
4.9 Khoa Thú y 18 18 3 11 4 6 7 5
4.10 Khoa Công nghệ thông tin 10 10 6 3 1 3 5 1 1
4.11 Khoa Kế toán và QTKD 3 2 1 3 1 2
4.12 Khoa Công nghệ sinh học 15 9 6 2 12 1 9 5 1
4.13 Phòng Khoa học công nghệ 5 5 2 2 1 5
4.14 Phòng Tài chính - Kế toán 8 8 4 3 1 5 2 1
4.15 Phòng Tổ chức cán bộ 5 5 4 1 4 1
4.16 Phòng Đào tạo đại học 19 19 9 10 4 11 2 2
4.17 Phòng Hợp tác quốc tế 6 6 2 2 2 1 2 3
4.18 Phòng Hành chính - Tổng hợp 19 17 2 1 6 12 12 5 2
4.19 Phòng Quản trị, Thiết bị và Xây dựng cơ bản 17 17 1 10 1 5 2 5 8 2
4.20 TT Giáo dục thể chất và Thể thao 2 2 1 1 2
4.21 Phòng CTCT và CTSV 15 14 1 5 5 2 3 2 6 5 2
4.22 TT Thông Tin - Thư viện Lương Định Của 19 19 2 13 1 3 5 10 3 1
4.23 Khoa Giáo dục quốc phòng 2 2 1 1 1 1
4.24 Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐB chất lượng 5 5 1 4 5
4.25 Phòng Bảo vệ 28 27 1 1 1 26 1 7 15 5
4.26 Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp 4 4 2 2 2 2
4.27 Trạm Y tế 9 9 1 2 6 2 5 1 1
4.28 CT Tư vấn và DVKHNN I 2 2 2 2
4.29 TT Thực nghiệm và ĐT nghề 35 9 26 3 13 1 18 4 16 11 4
4.30 Trung tâm Dịch vụ Trường học 58 56 2 1 7 3 47 11 18 29
4.31 TT Tư vấn KHCN Tài nguyên môi trường 6 6 6 4 2
4.32 Trung tâm STNN 25 25 10 15 14 11
4.33 TT KTTN Đất và Môi trường 2 2 2 1 1
4.34 Tr. tâm Bệnh cây nhiệt đới 5 5 2 3 2 3
4.35 TT Dạy nghề và ứng dụng KT cao 26 26 3 2 21 2 20 4
4.36 Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng 34 34 1 8 23 2 18 16
4.37 TT NC LN về PTNT 11 11 1 9 1 6 5
4.38 Viện Kinh tế và Phát triển 14 14 2 11 1 13 1
4.39 Trung tâm Ngoại ngữ ĐHNN 4 3 1 1 1 1 1 2 2
4.40 Viện PT Công nghệ Cơ - Điện 5 5 3 2 2 3
4.41 TT Bảo tồn và Phát triển nguồn gen cây trồng 6 6 6 6
4.42 Viện Sinh học Nông nghiệp 29 29 2 9 14 4 11 18
4.43 Viện Đào tạo và Phát triển Quốc tế 2 2 2 2
4.44 Dự án JICA 8 8 1 4 3 7 1
4.45 Dự án HORT CRSP 1 1 1 1
4.46 Dự án POPE 1 1 1 1

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn